Βαθμολογία

Αποφάσεις Διαιτητικού Δικαστηρίου

Το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ έλαβε κατά την τελευταία του συνεδρίαση τις ακόλουθες αποφάσεις.

Δέχεται την αίτηση του επαγγελματία ποδοσφαιριστή Μάουρο-Εζεκιέλ Τσερούτι Τζίνερ κατά της ΠΑΕ Παναχαϊκή.
Ενεργοποιεί σε βάρος της ΠΑΕ Παναχαϊκή την επιβληθείσα με την υπ’ αριθμ. 35/2023 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου ποινή της αφαίρεσης 3 βαθμών από το βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος στο οποίο μετέχει, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντα ποδοσφαιριστή, σε ποσοστό 50%: α) του ποσού των 17.844,56 ευρώ και β) του ποσού των 300 ευρώ ως επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης του αιτούντος με το νόμιμο τόκο υπερημερίας, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της υπ’ αριθμ. 415/2021 τελεσίδικης απόφασης της ΠΕΕΟΔ/ΕΠΟ, εντός προθεσμίας 5 εργασίμων ημερών από την επόμενη ημέρα από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης.

Δέχεται την αίτηση του επαγγελματία ποδοσφαιριστή Βασιλείου Μουκίδη κατά της ΠΑΕ Παναχαϊκή.
Ενεργοποιεί σε βάρος της ΠΑΕ Παναχαϊκή τις ποινές που επιβλήθηκαν δυνάμει της υπ’ αριθμ. 37/2023 απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση, σε ποσοστό 50%: α) του 50% του ποσού των 13.320,06 ευρώ, πλέον των νομίμων τόκων και β) του ποσού των 200 ευρώ για τα καταβλητέα έξοδα της διαιτητικής διαδικασίας, όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της με αριθμό 169/2021 τελεσίδικης απόφασης της ΠΕΕΟΔ/ΕΠΟ.