Βαθμολογία

Σύμβουλο επί των αθλητικών αποκτά ο δήμαρχος

Σε μια κίνηση που στοχεύει στην αναβάθμιση του αθλητισμού του Δήμου Λαρισαίων προχώρησε ο δήμαρχος Αποστόλης Καλογιάννης, καθώς αποφάσισε την πρόσληψη ενός ατόμου με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, που θα επικουρεί τον δήμαρχο στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του σε θέματα φυσικής αγωγής και ειδικότερα με αντικείμενο την προώθηση του μαζικού αθλητισμού και τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.

Η ενέργεια αυτή του δημάρχου γίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία του Δήμου Λαρισαίων, καθώς δεν υπήρξε ποτέ στο παρελθόν ειδικός σύμβουλος επί των αθλητικών θεμάτων (υπήρξε Αντιδημαρχία Αθλητισμού στο παρελθόν) με στόχο ο Δήμος να αξιοποιήσει στο έπακρο το αθλητικό κίνημα της πόλης που βρίσκεται σε διαρκή άνοδο.
Στόχος του Αποστόλη Καλογιάννη είναι ο συγκεκριμένος σύμβουλος να συνεπικουρεί τον εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο σε θέματα αθλητισμού Γιώργο Κωσταρόπουλο. Αιτία να υπάρξει ένα ακόμα άτομο με αυξημένες αθλητικές αρμοδιότητες υπήρξε η πληθώρα των αθλητικών δραστηριοτήτων (στόχος του Δήμου είναι να τις αυξήσει στο προσεχές διάστημα) που διοργανώνονται στη Λάρισα αλλά και την ανάγκη να έρθουν ακόμα περισσότερες εκδηλώσεις (ο αθλητικός τουρισμός είναι μια υπόθεση της πόλης που φέρνει οικονομικά οφέλη).
Επίσης να αναπτυχθεί το επιστημονικό υπόβαθρο του αθλητισμού γι’ αυτό και προκηρύχθηκε θέση πανεπιστημιακού επιπέδου αφού οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος της αλλοδαπής και να διαθέτουν την ειδική εμπειρία που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007.
Άλλωστε σε μια πόλη που… μαθαίνει θα χρειαστεί να μάθει σωστά τον αθλητισμό από άτομα με γνώσεις υψηλού επιπέδου, συνδυαζόμενες με εμπειρία ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή αθλητική αναβάθμιση.
Για την πλήρωση της θέσης οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, έως και τις 08/12/2017, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τμήμα Προσωπικού του Δήμου (Ι. Δραγούμη 1, 2ος όροφος, τηλ. 2413 500- 341, πληροφορίες κ. Βαρβαρέσος Ζαχαρίας) τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Α) Αίτηση,
Β) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αποδεικνύει την ειδική εμπειρία που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007,
Γ) Φωτοαντίγραφο του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου,
Δ) Πιστοποιητικό γέννησης και οικογενειακής κατάστασης,
Ε) Αντίγραφο ποινικού μητρώου (το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία),
ΣΤ) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (για τους άρρενες υποψηφίους, το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία)
Ζ) Αντίγραφο του απαιτούμενου από την παρούσα τίτλου σπουδών,
Η) Διάφορα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα που επικαλούνται.

Πηγή: Ελευθερία