Βαθμολογία

Ρύθμιση οφειλών τρίτων προς Δήμους και αναβίωση ρυθμίσεων 100 δόσεων

Από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου Λαρισαίων και τον αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Θάνο Αδαμοπουλο, γίνεται γνωστό πως με τις παρ.1 έως 6 του άρθρου 90 του ν.5036/23 θεσπίζεται νέα ρύθμιση οφειλών προς δήμους, που κατέστησαν ληξιπρόθεσµες µετά την 1η.11.2021 και έως την 1η.2.2023, σε τριάντα έξι (36) ή εβδομήντα δύο (72) δόσεις για μερικώς συνεπείς δημότες υπό τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο.

Με τις παρ.7 έως 10 του άρθρου 90 του ν.5036/23παρέχεται η δυνατότητα αναβίωσης της ρύθμισης των 100 δόσεων των άρθρων 110 έως και 117 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) και των άρθρων 165 έως και 172 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256) και προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις και η σχετική διαδικασία.  

Στην παρ.11 του άρθρου 90 του ν.5036/23 ορίζεται ότι οι αιτήσεις των οφειλετών για υπαγωγή στη ρύθµιση των παρ. 1 έως 6 και για αναβίωση της απολεσθείσας ρύθµισης των παρ. 7 έως 10 υποβάλλονται προς τον οικείο δήµο από την έναρξη ισχύος του ν.5036/23 και µέχρι την 30.6.2023, µέσω του διαδικτυακού τόπου του Δήμου ή στο Ταμείο του Δήμου Λαρισαίων.

Στην παρ.12 του άρθρου 90 του ν.5036/23 ορίζεται ότι η ρύθμιση χορηγείται µε απόφαση που εκδίδεται από τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα της παρ. 2 του άρθρου 170 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114).