Βαθμολογία

Διεξαγωγή εξετάσεων για τη λήψη άδειας FIFA Football Agent

Την Τετάρτη 19 Απριλίου 2023 στην Αθήνα, θα διεξαχθούν οι πρώτες εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας FIFA Football Agent, στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου σχετικού Κανονισμού της FIFA (FIFA Football Agent Regulations). Ο Κανονισμός εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της FIFA στις 16 Δεκεμβρίου 2022, με ημερομηνία έναρξης ισχύος των άρθρων που αναφέρονται ειδικώς στην απόκτηση άδειας (άρθρα 1 έως 10 και 22 έως 27), την 9η Ιανουαρίου 2023.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής στις εξετάσεις είναι η 15η Μαρτίου 2023. Η υποβολή δήλωσης συμμετοχής γίνεται αποκλειστικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας της FIFA (FIFA Agent Platform, χρησιμοποιώντας τον υπερσύνδεσμο: agents.fifa.com).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν λεπτομερώς σχετικά με το νέο κανονιστικό πλαίσιο της FIFA και την νέα διαδικασία απόκτησης της άδειας (κανόνες εξετάσεων, δικαιολογητικά, τέλη κλπ.) ανατρέχοντας στους ακόλουθους υπερσυνδέσμους:

https://digitalhub.fifa.com/m/1e7b741fa0fae779/original/FIFA-Football-Agent-Regulations.pdf

https://digitalhub.fifa.com/m/1157a29c3d89ec3/original/Enclosure-1_Explanatory-notes-on-the-FFAR.pdf

https://digitalhub.fifa.com/m/778a6bf2c7742638/original/Enclosure-2_Information-concerning-the-application-of-the-FFAR.pdf

https://digitalhub.fifa.com/m/78e728913f5dfc9f/original/FIFA-Football-Agent-Exam-Rules.pdf

Επισημαίνονται περαιτέρω τα εξής: α) Ο νέος Κανονισμός (FIFA Football Agent Regulations) θα αντικαταστήσει σταδιακά και εξ΄ ολοκλήρου τον ισχύοντα Κανονισμό της FIFA περί Συνεργασίας με Διαμεσολαβητές (FIFA Regulations on Working with Intermediaries) έως την 1η Οκτωβρίου 2023, και β) στο άρθρο 23 του νέου Κανονισμού υφίσταται ειδική πρόβλεψη σχετικά με τους διαμεσολαβητές που είχαν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό FIFA Players’ Agent Regulations (που εγκρίθηκε το έτος 1991, τροποποιήθηκε κατά τα έτη 1995, 2001 και 2008 και ίσχυσε έως το 2015), καθώς και τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες αυτοί δύνανται να εξαιρεθούν από τις εξετάσεις.

Σχετικά με τον ακριβή τόπο, ώρα και τα λοιπά διαδικαστικά ζητήματα των εξετάσεων, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

Αθήνα, 28/2/2023

Η Επιτροπή Διαμεσολαβητών ΕΠΟ