Βαθμολογία

Γεν. Συνέλευση των διαιτητών ποδοσφαίρου Λάρισας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Λάρισας, στη συνεδρίασή του τη 16η Ιανουαρίου και σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού, αποφάσισε όπως συγκαλέσει Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Συνδέσμου, Πανός 14 - 4ος όροφος, την 31η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00.

Στην παραπάνω Γενική Συνέλευση καλούνται και δύνανται να συμμετάσχουν όλοι οι διαιτητές μέλη του Συνδέσμου, εν ενεργεία και μη, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Συνδέσμου, όπως προβλέπεται στο Καταστατικό του.
Θέματα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι:
1. Εκλογή Προέδρου και Γενικού Γραμματέα της Γ.Σ.
2. Οικονομικός απολογισμός χρήσης έτους 2022 (από 1.1.2022 μέχρι 31.12.2022)
3. Ανάγνωση και έγκριση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον απολογισμό της ως άνω χρήσης
4. Οικονομικός προϋπολογισμός έτους 2023 (από 1.1.2023 έως 31.12.2023)
5. Απολογισμός των δράσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που υλοποιήθηκαν και στόχοι και προοπτικές αυτού για το έτος 2023
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν σ’ αυτή παρίστανται το ήμισυ πλέον ενός των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών της. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα και στον ίδιο χώρο, 2 (δύο) ώρες αργότερα, δηλαδή στις 19.00.
*Με το πέρας της Γ.Σ. θα ακολουθήσει η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.