Βαθμολογία

Αποφάσεις Πειθαρχικής Επιτροπής

Κατά την τελευταία της συνεδρίαση, η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ έλαβε τις εξής αποφάσεις.

Επέβαλε στο σωματείο AK Δόξα 98 χρηματικό πρόστιμο ύψους διακοσίων (200,00) ευρώ. 

Επέβαλε στο σωματείο Κέρκυρα 1966 χρηματικό πρόστιμο ύψους διακοσίων (200,00) ευρώ. 

Επέβαλε στο σωματείο Κωακός 1966 χρηματικό πρόστιμο ύψους διακοσίων (200,00) ευρώ. 

Απάλλαξε τον Στυλιανό Οικονομόπουλο από την αποδιδόμενη σε αυτόν πειθαρχική παράβαση.

Επέβαλε στον Αναστάσιο Γερογιάννη, διερμηνέα της Σαντορίνης, τις εξής πειθαρχικές ποινές: α) χρηματική ποινή, ύψους οκτακοσίων τριάντα τεσσάρων (834) ευρώ και β) ποινή απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο για δεκαπέντε (15) ημέρες. Απειλεί σε βάρος της Σαντορίνης χρηματική ποινή ύψους χιλίων εξακοσίων εξήντα επτά (1.667) ευρώ, σε περίπτωση μη τήρησης της ποινής της απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο για δεκαπέντε (15) ημέρες.

Επέβαλε στον Δημήτριο Βαπορίδη ποινή απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο για δεκαπέντε (15) ημέρες. Απειλεί σε βάρος του Εθνικού χρηματική ποινή ύψους χιλίων εξακοσίων εξήντα επτά (1.667) ευρώ, σε περίπτωση μη τήρησης της ποινής της απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο για δεκαπέντε (15) ημέρες.

Επέβαλε στον Ευάγγελο Χριστόπουλο την πειθαρχική ποινή της εξαίρεσης από τον ορισμό του ως παρατηρητή αγώνων για χρονικό διάστημα σαράντα (40) ημερών.