Βαθμολογία

ΕΠΣΛ: Πρόσκληση Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης

Αριθμ. πρωτ.: 6192

Λάρισα, 14.05.2021

ΠΡΟΣ

Σωματεία Μέλη μας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

Το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Ν. Λάρισας Έχοντας υπόψη του: 1. Την από 5/12.05.2021 απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης 2. Τις διατάξεις των οικείων άρθρων του Καταστατικού της Ε.Π.Σ.Ν. Λάρισας 3. Τις διατάξεις της ισχύουσας Αθλητικής Νομοθεσίας

Προσκαλεί Όλα τα σωματεία μέλη της Ένωσης σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις «FOOTBALL PARK 4-4-2», στο 3° χιλ. Εθνικής οδού Λάρισας - Καρδίτσας, στις 29.06.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Επικύρωση πληρεξούσιων των σωματείων και έλεγχος απαρτίας των παρισταμένων μελών, 2. Εκλογή τριών γραμματέων για την τήρηση των πρακτικών της Γ.Σ., 3. Έκθεση διοικητικού απολογισμού, 4. Έγκριση διοικητικού απολογισμού, 5. Έκθεση οικονομικού απολογισμού, 6. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής, 7. Έγκριση οικονομικού απολογισμού, 8. Έκθεση και έγκριση προϋπολογισμού επόμενου έτους,

9. Εκλογή δύο (2) μελών Εφορευτικής Επιτροπής. Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής είναι υποχρεωτικά δικηγόρος, ως δικαστικός αντιπρόσωπος, ορισμένος από τον Δικηγορικό Σύλλογο, 10. Αρχαιρεσίες για ανάδειξη Προέδρου και μελών του Δεκαπενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου και μελών Τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής.

-

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα, ήτοι Τετάρτη 30.06.2021, στον ίδιο χώρο και ώρα 18.00. Λογίζεται σε απαρτία ανεξάρτητα του αριθμού των παρευρισκομένων μελών και χωρίς νέα πρόσκληση. Η Γενική Συνέλευση για τις αρχαιρεσίες δύναται να διεξαχθεί και με τη χρήση σύγχρονων μέσων Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ.Ν. Λάρισας. Στην περίπτωση αυτή θα οριστούν και τα τρία μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4778/ 2021.

Στα σωματεία - μέλη της Ένωσης θα διανεμηθούν, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου, όλες οι αναγκαίες πληροφορίες και τα σχετικά έντυπα για την αντιπροσώπευση και συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

VAIPKC

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΚΡΙΜΠΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Γ.Γ.Α.