Βαθμολογία

Πληρώνει Λαγό, αλλιώς...

Συνεχίζει να... κυνηγάει την ΑΕΛ η υπόθεση του Τάσου Λαγού. Tο Διαιτητικό Δικαστήριο απεφάνθη την Πέμπτη (3/1) ότι η ΠΑΕ θα πρέπει να πληρώσει σε δύο δόσεις τις περίπου 44.000 ευρώ που του οφείλει μαζί με τους τόκους και επιπρόσθετα 300 ευρώ για δικαστικές δαπάνες σε δύο δόσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, από τους «βυσσινί» θα αφαιρεθούν 3 βαθμοί. Η ΠΑΕ έχει περιθώριο 10 ημέρες για να πληρώσει το πρώτο μέρος της οφειλής. Αναλυτικά η απόφαση: «Κατά την τελευταία του συνεδρίαση, το Διαιτητικό Δικαστήριο έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις.

Ορίζει όπως, η επιδικασθείσα στον επαγγελματία ποδοσφαιριστή Αναστάσιο ΛΑΓΟ του Αποστόλου δυνάμει της υπ’ αριθμ. 583/2018 αποφάσεως της Π.Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο. χρηματική απαίτηση, ποσού σαράντα τριών χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (43.675,63 €) πλέον των νομίμων τόκων κατά τους ορισμούς στο διατακτικό της προαναφερθείσας αποφάσεως και ποσού τριακοσίων (300,00) ευρώ της επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης, καταβληθεί/εξοφληθεί από την υπόχρεη ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α.Ε.Λ.», μετά παρακράτηση και απόδοση στην Ε.Π.Ο. της υπέρ αυτής αντιστοιχούσας ποσοστιαίας αναλογίας δυνάμει της υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 39710/18.11.2013 αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, σε δύο (2) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, της πρώτης τούτων καταβλητέας εντός δέκα (10) ημερών από της εκδόσεως και γνωστοποιήσεως σ’ αυτήν της παρούσας αποφάσεως, της δε δεύτερης μέχρι την αντίστοιχη ημέρα του επόμενου μήνα.- Επιβάλλει, για την περίπτωση μη τήρησης της παραπάνω ρύθμισης, την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από το πρωτάθλημα που μετέχει η καθής».