Βαθμολογία

Νόμος του κράτους η ΠΑΕ Εργοτέλης 88

Επίσημη είναι πλέον η σύσταση της ΠΑΕ Εργοτέλης 88, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΓΓ Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομικών.

Και με τη βούλα… ΠΑΕ Εργοτέλης 88! Η ΓΓ Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομικών ανακοίνωσε τη σύσταση της νέας κρητικής ποδοσφαιρικής εταιρείας, που ολοκληρώθηκε στις 31 Αυγούστου.

Στα βασικά της σημεία, που εξασφάλισε η Mikriliga.com, αναφέρει:

Σύσταση της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Ο ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ» ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 88 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και καταχώριση της απόφασης σύστασης και έγκρισης του καταστατικού της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Την 31.08.2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1150899 η με αριθμό 93242/31.08.2017 απόφασή μας (ΑΔΑ: 7Ζ4Λ465ΧΙ8 Ψ3Λ), με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Ο ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ» ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 88 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Γ.Σ. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 88 Π.Α.Ε.», όπως αυτό καταρτίστηκε με την με αριθμ. 2067/23.08.2017 Συμβολαιογραφική Πράξη της Συμβολαιογράφου Ηρακλείου Κλειούς Πλατάκη του Εμμανουήλ και την με αριθμ. 25.112/28.08.2017 Διορθωτική Πράξη Συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Ηρακλείου Κωνσταντίνας Σταυρακάκη του Ευαγγέλου και πήρε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 143494260000.

Το μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας ορίζεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 €) εκάστης, εκ των οποίων οι χίλιες μετοχές είναι προνομιούχες ονομαστικές μετά ψήφου & οι υπόλοιπες εννιά χιλιάδες μετοχές είναι κοινές ονομαστικές μετά ψήφου.

1. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 7 του καταστατικού αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, εκ τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ θα καλυφθεί ολόκληρο, με τον ακόλουθο τρόπο: α) Με εισφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 παρ. 2 και 71 παρ. 1 του Ν. 2725/1999, στη συνιστώμενη με το παρόν εταιρεία, από το ιδρυτικό Αθλητικό Σωματείο της χρήσης της επωνυμίας και των λοιπών διακριτικών του γνωρισμάτων. Η εισφορά αυτή αντιπροσωπεύει το δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. Έναντι αυτής της εισφοράς το ιδρυτικό Αθλητικό Σωματείο «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ο ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ», θα λάβει χίλιες (1.000) ονομαστικές προνομιούχες με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30 €) ευρώ εκάστης.

β) Με καταβολή διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (270.000) ευρώ σε μετρητά, ποσό στο οποίο αντιστοιχούν εννέα χιλιάδες (9.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30€) ευρώ εκάστης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3-9 του άρθρου 68 του Ν. 2725/1999.

2. Η κατά τα ανωτέρω καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε από τον ΣΑΜΥ (SAMY) ΜΑΓΚΙΝΤ ΓΚΟΥΙΡΓΚΙΟΥΣ Μ. (MAGED GUIRGIUS Μ.), του Samy Guirgius Mikhail και της Nadia Morad Effat, στο επάγγελμα επιχειρηματία, Βέλγο Υπήκοο, που γεννήθηκε στο Κάιρο στις 31/8/1968, κάτοικο Vosselaar Βελγίου, με κατάθεση στον ειδικό λογαριασμό επ’ ονόματι της υπό σύσταση εταιρείας που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν ειδοποιητήριο εισερχομένου εμβάσματος.

Η προσωρινή επιτροπή (προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο) της εταιρείας αποτελείται από τους κ.κ.: Τουτζάρη Γεώργιο (Πρόεδρος), Στειακάκη Γεώργιο (Αντιπρόεδρος), Μπροκαλάκη Ιωάννη (Μέλος), Βρέντζο Σπυρίδωνα (Μέλος), Καραταράκη Ελευθέριο (Μέλος).