Βαθμολογία

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των περιόδων εγγραφών & μεταγραφών

Από την Επο στάλθηκε στις κατά τόπους ΕΠΣ για ενημέρωση των σωματείων της δύναμής τους, έγγραφο με το οποίο καθίσταται γνωστό ότι «οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης όλων ανεξαιρέτως των περιόδων εγγραφών, μετεγγραφών, αποδεσμεύσεων κ.λ.π. που τίθενται από την ΕΠΟ, είτε μέσω των σχετικών Κανονισμών, είτε μέσω αποφάσεων του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, είναι οριστικές, αμετάκλητες και δεν επιδέχονται καμιάς παράτασης».
Η παραπάνω διευκρίνιση γίνεται για ενημέρωση των σωματείων, ώστε να αποφεύγονται κάθε είδους παρεξηγήσεις.