Βαθμολογία

Αναστολή εφαρμογής διατάξεων κανονισμού διαμεσολαβητών ποδοσφαίρου ΕΠΟ

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ κατά την υπ' αριθ. 61/12.01.2024 συνεδρίασή της, αφού έλαβε γνώση της από 09.01.2024 εισήγησης της Επιτροπής Διαμεσολαβητών ΕΠΟ, ενέκρινε την προσωρινή αναστολή εφαρμογής των ακόλουθων διατάξεων του Κανονισμού Διαμεσολαβητών Ποδοσφαίρου ΕΠΟ.

α) Άρθρο 9 παρ. 1 έως 4,

β) Άρθρο 8 παρ. 6, 8 και 11,

γ) Άρθρο 8 παρ. 2 και 10,

δ) Άρθρο 8 παρ. 7 και 12,

ε) Άρθρο 6 παρ. 8 έως 10,

στ) Άρθρο 10 παρ. 2 η’, ι’, ια’ και 4,

ζ) Άρθρο 13,

η) Άρθρο 3 παρ. 3, εδ. β’, όπου συγκεκριμένα αναφέρεται: «……..στον παρόντα Κανονισμό και……», άρθρο 10 παρ. 2 β), άρθρο 14 και άρθρο 15,

θ) Άρθρο 8 παρ. 13.

22/1/2024
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΕΠΟ