Να «ασπρίσει» μέρος από τη «μαύρη» ανασφάλιστη εργασία επιδοτώντας σημαντικό μέρος των ασφαλιστικών εισφορών, παράλληλα όμως με διαδικασίες για την ορθή χρήση του μέτρου από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επιδιώκει η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας μέσω της διάταξης του μίνι ασφαλιστικού νομοσχεδίου για τη μετατροπή των συμβάσεων μερικής απασχόλησης σε πλήρους.

Εχοντας διαπιστώσει μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών ότι μεγάλο μέρος της δηλωμένης ως μερικής απασχόλησης αφορά στην πράξη θέσεις πλήρους απασχόλησης, που δεν δηλώνονται όμως ως τέτοιες, στο υπουργείο Εργασίας προωθούν την επιδότηση των επιχειρήσεων ώστε να μετατρέψουν τις συμβάσεις μερικής σε πλήρους απασχόλησης.

Η επιδότηση αφορά το 40% των ασφαλιστικών εισφορών όχι μόνο του εργοδότη, αλλά και του εργαζομένου, ο οποίος έτσι θα έχει κι αυτός ένα άμεσο όφελος στον μισθό του, πέρα από την ασφάλιση. Η διάταξη, βέβαια, προβλέπει και ισχυρές δικλίδες ασφαλείας, όπως τον καταλογισμό του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών, προσαυξημένων κατά 100%, στην περίπτωση που ο εργοδότης δεν τηρήσει τους προβλεπόμενους όρους – για παράδειγμα τη διατήρηση του ίδιου αριθμού εργαζομένων ή τη διατήρηση της σύμβασης για ένα χρόνο.Επιδότηση εισφορών για πλήρη απασχόληση-1

Οι ειδικοί αλλά και στελέχη της αγοράς εκτιμούν πως πρόκειται για σημαντική οικονομική ανάσα για χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν συνάψει συμβάσεις μερικής απασχόλησης έως τις 9 Σεπτεμβρίου. Και αυτό γιατί ένας εργοδότης απασχολώντας έναν εργαζόμενο με μερική απασχόληση, πενθήμερο, από Δευτέρα έως Παρασκευή, για 4 ώρες ημερησίως, καταβάλλει 305,56 ευρώ καθαρά στον εργαζόμενο και πληρώνει 132,12 ευρώ ασφαλιστικές εισφορές. Το συνολικό του κόστος δηλαδή είναι 437,68 ευρώ τον μήνα. Εάν η σύμβαση του συγκεκριμένου εργαζομένου μετατραπεί σε πλήρους απασχόλησης, πενθήμερο, για 8 ώρες ημερησίως, με βασικό μισθό 713 ευρώ, ο εργαζόμενος θα λάβει στην τσέπη 614,11 ευρώ και ο εργοδότης θα καταβάλει 154,69 ευρώ, λόγω της έκπτωσης κατά 40%. Ετσι, το συνολικό κόστος του θα είναι 768,8 ευρώ αντί 871,93 χωρίς την έκπτωση. Στο τελικό ποσό, όμως, θα πρέπει να υπολογιστεί και η ωφέλεια από την έκπτωση δαπάνης μισθοδοσίας από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης (συντελεστής 22%), της τάξης των 95,53 ευρώ τον μήνα, με αποτέλεσμα το συνολικό κόστος να ανέρχεται σε 673,27, ήτοι τελικό όφελος 198,66 ευρώ τον μήνα.

Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας βρίσκεται ήδη σε διαβούλευση και θα παραμείνει έως τις 20 Οκτωβρίου. Βάσει του σχεδιασμού θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή στο τέλος του μήνα ή στις αρχές Νοεμβρίου. Στο άρθρο 8 αυτού του σχεδίου προβλέπονται τα εξής:

1. Θεσπίζεται πρόγραμμα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών για επιχειρήσεις οι οποίες από 1ης Ιανουαρίου 2023 μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2023 μετατρέπουν συμβάσεις εργασίας μισθωτών εργαζομένων με μερική απασχόληση σε συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης.

2. Το πρόγραμμα αφορά κάθε είδους επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, οι οποίες στις 9 Σεπτεμβρίου 2022 απασχολούσαν μισθωτούς εργαζομένους με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης σε ποσοστό ανώτερο του 50% του συνόλου των μισθωτών εργαζομένων. Στην πράξη, η μετατροπή αφορά μόνο συμβάσεις μερικής απασχόλησης που έχουν συναφθεί μέχρι και τις 9.9.2022.

3. Οι πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές, ασφαλισμένου και εργοδότη, επιδοτούνται κατά 40% από τον κρατικό προϋπολογισμό για χρονικό διάστημα ενός έτους (από την πρώτη ημέρα της μετατροπής).

4. Προϋπόθεση για την επιδότηση είναι η διάρκεια των από μετατροπή συμβάσεων πλήρους απασχόλησης να είναι τουλάχιστον ενός έτους και να μην καταγγελθούν από τον εργοδότη πριν από την πάροδο αυτού του διαστήματος. Επίσης, οι από μετατροπή συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος του ενός έτους. Κατά τη διάρκεια του ίδιου χρονικού διαστήματος δεν επιτρέπεται η μεταβολή των όρων των από μετατροπή συμβάσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, εκτός εάν είναι ευνοϊκότεροι για τους εργαζομένους που απασχολούνται με αυτές τις συμβάσεις.

5. Η ωφελούμενη επιχείρηση-εργοδότης πρέπει:

α) Να είναι κατά την έναρξη και να παραμείνει καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος επιδότησης φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη ή να έχει ρυθμίσει τις βεβαιωμένες τυχόν οφειλές της προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ και η ρύθμιση να τηρείται.

β) Να διατηρήσει κατά μέσον όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για το χρονικό διάστημα του ενός έτους. Για τον υπολογισμό του αριθμού εργαζομένων λαμβάνονται υπόψη οι ενεργές θέσεις εργασίας στην επιχείρηση-εργοδότη κατά την 9η.9.2022, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν τεθεί σε αναστολή. Δεν προσμετρώνται οι λύσεις σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης, θανάτου ή οικειοθελούς αποχώρησης και οι λήξεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου.

6. Αν έπειτα από διασταυρώσεις συναχθεί ότι η επιχείρηση-εργοδότης δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις εκπίπτει των ωφελημάτων του προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή καταλογίζονται στην επιχείρηση-εργοδότη οι ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες καλύφθηκαν από τον κρατικό προϋπολογισμό, προσαυξημένες κατά 100%.

Ρούλα Σαλούρου (Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ)