Τίτλοι τέλους στην ταλαιπωρία για όσους κληρονομούν ακίνητα ή κινητά περιουσιακά στοιχεία, αφού, εκτός απροόπτου, από την επόμενη εβδομάδα όλες οι υποθέσεις θα διεκπεραιώνονται «εξπρές» ηλεκτρονικά από τα γραφεία των συμβολαιογράφων.

Ειδικότερα, το επόμενο δεκαήμερο η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανοίγει την πλατφόρμα myProperty και για τις δηλώσεις κληρονομιών, γεγονός που σημαίνει ότι όλες στο εξής θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, χωρίς επισκέψεις στην εφορία, όπως άλλωστε ισχύει για αγοραπωλησίες, γονικές παροχές και δωρεές. Απαραίτητη φυσικά προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι όπως οι κληρονόμοι προσκομίζουν στους συμβολαιογράφους όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία πολύ σύντομα και αυτά θα μπορούν να αναζητηθούν ηλεκτρονικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Δικαιολογητικά

Επισημαίνεται ότι τα απαραίτητα, μεταξύ άλλων, δικαιολογητικά είναι σήμερα τα εξής:

α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου,

β) αντίγραφο διαθήκης,

γ) κληρονομητήριο ή πιστοποιητικό της αρμόδιας δημοτικής ή κοινοτικής αρχής περί του είδους και του βαθμού συγγενείας προς τον κληρονομούμενο,

δ) πιστοποιητικό του γραμματέα του Ειρηνοδικείου περί μη δημοσιεύσεως νεότερης διαθήκης ή περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης στην περίπτωση της εξ αδιαθέτου διαδοχής,

ε) δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ηλικία του επικαρπωτή, όταν για τον προσδιορισμό της αξίας λαμβάνεται υπόψη η ηλικία αυτού,

στ) έγγραφο νομιμοποιήσεως, σε περίπτωση πληρεξουσίου,

ζ) τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη μετάθεση του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης,

η) αποδεικτικά χρεών της κληρονομιάς,

θ) λοιπά κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όσον αφορά τις δόσεις στις οποίες μπορεί να καταβληθεί ο φόρος κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία προβλέπονται τα εξής:

α) Ο φόρος που προκύπτει βάσει αρχικής ή εμπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης καταβάλλεται σε 12 ίσες διμηνιαίες δόσεις, όχι μικρότερες των 500 ευρώ, πλην της τελευταίας. Αν ο κληρονόμος/δωρεοδόχος/ τέκνο είναι ανήλικος, ο αριθμός των δόσεων διπλασιάζεται, με την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν θα είναι μικρότερη των 500 ευρώ, πλην της τελευταίας.

β) Μετά την υποβολή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ή μετά τον έλεγχο, ο φόρος καταβάλλεται εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της πράξης διορθωτικού προσδιορισμού.

γ) Σε περίπτωση έκδοσης οριστικής απόφασης διοικητικού δικαστηρίου, ο φόρος καταβάλλεται σε δύο ίσες μηνιαίες δόσεις.

δ) Στην περίπτωση δωρεάς-γονικής παροχής χρηματικών ποσών και κινητών, ο φόρος καταβάλλεται εντός 3 ημερών από την υποβολή της δήλωσης ή από την έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου αντίστοιχα.

Από την άλλη πλευρά, απαλλάσσεται από τον φόρο κληρονομιάς (και όχι από τον φόρο δωρεάς ή γονικής παροχής) η χρηματική κατάθεση σε τράπεζα σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα στο όνομα δύο ή περισσοτέρων δικαιούχων από κοινού, καθώς και οι κοινοί λογαριασμοί λοιπών χρηματοπιστωτικών προϊόντων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ανεξάρτητα από την κατοικία των συνδικαιούχων, μετά τον θάνατο οποιουδήποτε εξ αυτών, για όλους τους επιζώντες συνδικαιούχους, στους οποίους περιέρχεται αυτοδίκαια, και μέχρι τον τελευταίο από αυτούς. Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει για χρηματικές καταθέσεις και λογαριασμούς που τηρούνται σε μη συνεργάσιμα στον φορολογικό τομέα κράτη.

Γιώργος Κούρος (naftemporiki.gr)