Από την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής  του Δήμου Λαρισαίων ανακοινώνεται ότι συνεχίζεται το Πρόγραμμα Επανασύνδεσης Ηλεκτροδότησης σε ευάλωτους καταναλωτές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι προς εξέταση δικαιούχοι του ειδικού βοηθήματος, για να υποβάλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια :

Να έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και να αποσυνδεθούν ή να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο μέχρι τις 30.06.2022 και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Το αίτημα επανασύνδεσης πρέπει να αφορά στην κύρια κατοικία.

Η διαδικασία που εφαρμόζεται για την χορήγηση του ειδικού βοηθήματος έχει ως εξής:

 Οι καταναλωτές που έχουν αποσυνδεθεί ή θα αποσυνδεθούν έως 30.06.2022 από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας υποβάλλουν αίτηση προς τον αρμόδιο κατά τόπο Δήμο, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία. Η  αίτηση υποβάλλεται από τους καταναλωτές προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:

α) Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε.1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.

β) Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της.

γ) Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.

δ) Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.I.A.) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.

ε) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

στ) Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.

ζ) Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στην σύνθεση του νοικοκυριού και αντίγραφο λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Υποβολή αιτήσεων στην Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας

Διεύθυνση :Οικονόμου Εξ. Οικονόμων 8α, 3ος όροφος

Αρμόδιος Υπάλληλος : Δαλακώνη Κερασία

Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2410680216.