Βαθμολογία

Αποφάσεις Διαιτητικού Δικαστηρίου

Το Διαιτητικό Δικαστήριο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, κατά την τελευταία του συνεδρίαση, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις.

Απορρίπτει την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Ο. 6195/01.04.2021 αίτηση αναψηλάφησης της ΠΑΕ ΓΣ Βόλου η Νίκη 1924 κατά του επαγγελματία ποδοσφαιριστή Στέργιου Ψιάνου του Σταύρου.

Ενεργοποιεί σε βάρος της ΠΑΕ ΓΣ Βόλου η Νίκη 1924, ως αθλητικής διαδόχου της ανώνυμης ποδοσφαιρικής εταιρείας με την επωνυμία ΠΑΕ Νίκη Βόλου, την επιβληθείσα με την υπ’ αριθμ. 41/2021 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου ποινή της αφαιρέσεως τριών (3) βαθμών, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή Στέργιου Ψιάνου του Σταύρου, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της ίδιας απόφασης, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από της επομένης ημέρας της κοινοποιήσεως της παρούσας αποφάσεως.

Δέχεται την έφεση του επαγγελματία ποδοσφαιριστή Ανδρέα Γιαννιώτη του Δημητρίου κατά της ΠΑΕ Πανιώνιος ΓΣΣ Σμύρνης. Εξαφανίζει την εκκαλουμένη 114/2021 απόφαση της ΠΕΕΟΔ της ΕΠΟ. Κρατεί και δικάζει την κρινόμενη από 03.09.2020 με αριθ. πρωτ. ΕΠΟ 17421/07.09.2020 αίτηση-προσφυγή του εκκαλούντος ποδοσφαιριστή. Υποχρεώνει την ΠΑΕ Πανιώνιος ΓΣΣ Σμύρνης να καταβάλει στον αιτούντα-προσφεύγοντα το συνολικό ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων διακοσίων τριάντα δύο ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (32.232,29), με το νόμιμο τόκο από τότε που η κάθε μερικότερη απαίτηση κατέστη ληξιπρόθεσμη και απαιτητή έως την ολοσχερή εξόφληση.