Βαθμολογία

Απόφαση Διαιτητικού Δικαστηρίου

Το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου, κατά την τελευταία του συνεδρίαση, έλαβε την ακόλουθη απόφαση.

Υποχρεώνει την εφεσίβλητη – καθ’ ής η προσφυγή ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ να καταβάλλει στον προσφεύγοντα - εκκαλούντα Σπυρίδωνα Γλυνό του Γεωργίου το ποσό των πέντε χιλιάδων εκατόν πενήντα δύο ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (5.152,97 Ευρώ ), με το νόμιμο τόκο από τότε που έκαστο επιμέρους αιτούμενο κονδύλιο απαίτησης κατέστη ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, μέχρι την πλήρη εξόφληση.