Βαθμολογία

Εγκρίθηκε η σύστασε της ΠΑΕ ΑΕ Καραϊσκάκης

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης δημοσίευσε την έγκριση σύστασης της νέας ΠΑΕ ΑΕ Καραϊσκάκης Άρτας.

ΠΑΕ και με τη βούλα είναι πλέον ο νεοφώτιστος Καραϊσκάκης Άρτας, καθώς Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης δημοσίευσε το καταστατικό που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ. Η mikriliga.com εξασφάλισε το ΦΕΚ και σας παρουσιάζει τα βασικά του σημεία:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύστασης της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και καταχώρισης της απόφασης σύστασης και έγκρισης του καταστατικού της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Την 11 – 10 – 2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1214579 η με αριθμό 110073/11-10-2017 απόφασή μας (ΑΔΑ: 6ΦΔΘ465ΧΙ -ΓΓ6), με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Π.Α.Ε. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ», όπως αυτό καταρτίσθηκε με την με αριθ. 6.280/29-09-2017 Συμβολαιογραφική Πράξη της Συμβολαιογράφου Άρτας Φωτεινής Νικολάου Νεοχωρίτη σύζυγος Σπύρου Ζιώρη και την με αριθμό 6282/10-10-2017 διορθωτική πράξη της ιδίας Συμβολαιογράφου και πήρε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 143926760000.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τα μέλη της πενταμελούς Επιτροπής που εξελέγη την 21-09-2017 από την Γενική Συνέλευση της ιδρυτικού αθλητικού σωματείου «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ» και ειδικώτερα τους κ.κ:

1. Δημήτριο Γεωργίου του Θεοδώρου και της Αγαθής, Πολιτικό Μηχανικό, που γεννήθηκε το έτος (1961) στο Κεντρικό Αρτας και κατοικεί στην Αρτα, Πρόεδρο.

2. Αθανάσιο Νάκη του Σπυρίδωνος και της Βασιλικής, κατασκευαστής τεχνικών έργων, που γεννήθηκε το έτος (1959) στη Κοινότητα Θεοδωριάνων Ν.Αρτας και κατοικεί στους Αγίους Αναργύρους Άρτας, Αντιπρόεδρο.

3. Γεώργιο Λιανό του Χρήστου και της Παρασκευής, Πολιτικό Μηχανικό, που γεννήθηκε το έτος (1969) στην Αρτα και κατοικεί στους Αγίους Αναργύρους Άρτας, Δ/ντα Σύμβουλο.

4. Κωνσταντίνο Αλέξη του Βασιλείου και της Λαμπρινής, συνταξιούχο, που γεννήθηκε το έτος (1955) στο Πέτα Άρτας και κατοικεί στον Αγιο Δημήτριο Πέτα Άρτας, Μέλος.

Και 5. Γεώργιο Γιαννούλη του Ηλία και της Γεωργίας, έμπορο, που γεννήθηκε το έτος (1961) στην Αρτα, Μέλος.

Η θητεία των ανωτέρω μελών του Δ.Σ. ορίζεται μέχρι τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συνέλθει για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από τη νόμιμη σύσταση της και την έγκριση του καταστατικού της εταιρείας.