Βαθμολογία

Σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης για την ΠΑΕ ΑΕΛ

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΠΑΕ ΑΕΛ, με την οποία ενημερώνει για την ματαίωση της έκτακτης γενικής συνέλευσης, και τη σύγκληση της την 1η Οκτωβρίου:

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΕΛ ΠΑΕ

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 03.09.2017 – ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 01.10.2017 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν της από 01.09.2017 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας για την ματαίωση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης η οποία ήταν προγραμματισμένη για την 3η Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία της ΠΑΕ στο AEL FC ARENA.

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο γνωστοποιεί ότι με την από 01.09.2017 απόφασή του, αποφάσισε την ματαίωση της Γενικής Συνέλευσης που είχε συγκληθεί για την 03.09.2017 δυνάμει της από 10.8.2017 προγενέστερης απόφασης του. Με την παρούσα το ΔΣ και σύμφωνα με την από 01.09.2017 απόφασή του, καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΕΛ ΠΑΕ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 1Η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 14.30 στα γραφεία της Εταιρείας, στον 1ο όροφο του γηπέδου AELFCARENA για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα :

$11.    Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό αυξημένης απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί των άνω θεμάτων της ημερησίας διάταξης (αρθ. 29 παρ. 3 ΚΝ 2190/1920) κατά την ημερομηνία της 1ης Οκτωβρίου 2017, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε α’ Επαναληπτική Συνέλευση στις 15 Οκτωβρίου 2017 στον ίδιο τόπο και ώρα δίχως να απαιτείται δημοσίευση νέας πρόσκλησης.

Όποιος μέτοχος επιθυμεί να μετάσχει στις εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως, πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία πέντε τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας για την συνεδρίαση της συνελεύσεως ημερομηνίας. Η αυτή προθεσμία ισχύει και περί της καταθέσεως στην εταιρεία των αποδείξεων κατάθεσης και των εγγράφων αντιπροσώπευσης των μετόχων».

Λάρισα, 01.09.2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ