Βαθμολογία

Χωρίς έλεγχο η ΕΠΟ από το 2008!

Από το 2008 έχει να ελεγχθεί φορολογικά η ΕΠΟ, όπως αναφέρεται στην έκθεση του ορκωτού λογιστή μετά τον έλεγχο που διενήργησε στα φορολογικά της Ομοσπονδίας!

Παράλληλα έχει καταγραφεί και η μη επιβεβαίωση ενός ποσού 2,4 εκατ. ευρώ, από έναν προμηθευτή υπηρεσιών.

Στην έκθεση που παρουσιάζει η "Live Sport" σημειώνεται μεταξύ άλλων στα συμπεράσματα πως: «1) Δεν κατέστη δυνατόν να επαληθευτούν, με επιβεβαιωτική επιστολή ή άλλες εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες, απαιτήσεις από προμηθευτή υπηρεσιών συνολικού ποσού 2.408.000 ευρώ, περίπου και συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη για την εισπραξιμότητα των απαιτήσεων αυτών και την ενδεχόμενη επίδραση στα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια.

2) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Ομοσπονδίας δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2008 ως και 2016. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η Ομοσπονδία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη γι' αυτήν την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται».

Επίσης στην έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή γίνεται αναφορά και στη δικαστική διαμάχη της ΕΠΟ με την εταιρεία που έχει αναλάβει να υλοποιήσει το πρότζεκτ της "Κάρτας Υγείας". «Η Ομοσπονδία έχει ασκήσει αγωγή κατά συνεργαζόμενης στο παρελθόν εταιρείας παροχής υπηρεσιών διεκδικώντας ποσό 11.610.000 ευρώ, ενώ η εν λόγω εταιρεία έχει ασκήσει αγωγή κατά της Ομοσπονδίας διεκδικώντας αποζημιώσεις συνολικού ποσού 14.692.000 ευρώ. Η τελική έκβαση των αγωγών αυτών δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο κι ως εκ τούτου δεν έχει σχηματιστεί οποιαδήποτε πρόβλεψη στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις σε σχέση με τις αγωγές αυτές. Στις "υποχρεώσεις" της Ομοσπονδίας περιλαμβάνονται και υποχρεώσεις προς την ως άνω εταιρεία, από προηγούμενες χρήσεις, συνολικού ποσού 2.826.000 ευρώ».

πηγή: SDNA.GR