Βαθμολογία

Δύο νέα προγράμματα από τον ΟΑΕΔ

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) προκηρύσσει άμεσα δύο νέα προγράμματα για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ).

Οι δράσεις αφορούν 13.000 άνεργους νέους, εκ των οποίων οι 10.000 ηλικίας από 18 έως 24 ετών και οι 3.000 ηλικίας 25 έως 29 ετών, κατόχους απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γενικού Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου ή ΕΠΑΣ) και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ) που παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

Τα προγράμματα έχουν διάρκεια τέσσερις μήνες και περιλαμβάνουν την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε επιχειρήσεις με επίβλεψη, στον χώρο εργασίας. Εν όψει της προκήρυξης της σχετικής Δημόσιας Πρόσκλησης ο ΟΑΕΔ καλεί:

• Τους ήδη εγγεγραμμένους άνεργους νέους στο Μητρώο Ανεργίας έως 29 ετών, να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία του βιογραφικού τους και, ειδικότερα, τις ειδικότητες, στις οποίες επιθυμούν να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία στην Ενότητα «Επιθυμητή Απασχόληση», είτε ως πιστοποιημένοι χρήστες με τη χρήση κλειδαρίθμου μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, είτε σε συνεργασία με τον εργασιακό σύμβουλο στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ, και

• Ολους τους ενδιαφερόμενους ανέργους νέους, οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, να προσέλθουν στα ΚΠΑ2, προκειμένου να εγγραφούν και να πραγματοποιήσουν συνάντηση με εργασιακούς συμβούλους, ώστε να περάσουν από τη διαδικασία της Εξατομικευμένης Προσέγγισης και να συντάξουν Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις

Αντιστοίχως, οι επιχειρήσεις και οι ΚΟΙΝΣΕΠ που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού (www.oaed.gr) από τις 22 Αυγούστου 2016. Κάθε επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα για έναν ωφελούμενο, εφόσον διαθέτει προσωπικό έως τρία άτομα, για δύο ωφελούμενους όταν έχει προσωπικό τέσσερα με εννέα, και για τρεις ωφελούμενους, όταν το προσωπικό της κυμαίνεται από δέκα έως 19 άτομα.

Επιχειρήσεις που απασχολούν 20 έως 30 εργαζόμενους μπορούν να αιτηθούν πέντε ωφελούμενους, με 31 έως 50 εργαζόμενους οκτώ ωφελούμενους και για άνω των 50 εργαζομένων δέκα ωφελούμενους. Προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της λόγω καταγγελίας σύμβασης στο χρονικό διάστημα των 30 ημερολογιακών ημερών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ο ΟΑΕΔ θα καταβάλλει στους ασκούμενους ηλικίας 18-24 ετών ημερήσια αποζημίωση ύψους 18 ευρώ και στους ασκούμενους ηλικίας 25-29 ετών ύψους 21 ευρώ. Παράλληλα, θα παρέχει και την ασφαλιστική τους κάλυψη. Η εργασιακή εμπειρία ορίζεται στις έξι ώρες ημερησίως για πέντε ημέρες την εβδομάδα. Μετά το πέρας της τετράμηνης εργασιακής εμπειρίας, οι πρακτικά ασκούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα επιδότησης θέσεων εργασίας διάρκειας 8 μηνών, το οποίο θα προκηρυχθεί πριν από τη λήξη της πρακτικής.

ΕΘΝΟΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΥΡΙΤΣΗ)