Βαθμολογία

Πριν την κατάρρευση ο ΣΚΑΪ και το Μακεδονία TV

Ο ΣΚΑΪ «πρωταγωνιστεί» ξανά μαζί με το Μακεδονία TV στην ετήσια έκθεση του ΕΣΡ για το έτος 2015. Οι επιστήμονες του Συμβουλίου παρατηρούν και σε αυτή τη μελέτη, που περιλαμβάνει οικονομικά στοιχεία έως το 2014, ότι οι δύο τηλεοπτικοί σταθμοί έχουν αρνητικό σύνολο ιδίων κεφαλαίων για τις χρήσεις των ετών 2011-2014 και 2010-2014 αντίστοιχα. Κατά συνέπεια, οι αριθμοδείκτες σηματοδοτούνται με αρνητικό πρόσημο. «Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις των διατάξεων των Αρθρων 47 και 48 του Ν. 2190/1920». Ο ΣΚΑΪ, ενόψει της αδειοδότησης, έσπευσε και συγχώνευσε την εταιρεία του ραδιοφώνου, Ραδιοφωνικές και Τηλεπικοινωνιακές Επιχειρήσεις με την εταιρεία της τηλεόρασης, Ειδήσεις Ντοτ Κομ, προκειμένου ο αιτών φορέας της τηλεοπτικής άδειας να έχει θετικά ίδια κεφάλαια. Αναλυτικά η έκθεση του ΕΣΡ έχει ως εξής.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV. «Ο ορκωτός λογιστής-ελεγκτής σημειώνει ότι τόσο τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας όσο και το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της, το οποίο υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων, οδηγούν στην πιθανότητα η εταιρεία να μην είναι σε θέση να αποπληρώσει μέρος των συμβατικών της υποχρεώσεων. Επισημαίνεται όμως ότι η εταιρεία στο προσάρτημά της έχει καταρτίσει κατάλληλο πρόγραμμα για την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητάς της».

ΣΚΑΪ. «Σημειώνεται ότι στη χρήση 2014 συγχώνευσε, μέσω απορρόφησης, την εταιρεία Ραδιοφωνικές και Τηλεπικοινωνιακές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία, φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού ΣΚΑΪ. Στις οικονομικές της καταστάσεις ο ελεγκτής εφιστά την προσοχή στα ίδια κεφάλαια και τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, οι οποίες είναι μεγαλύτερες από το κυκλοφορούν ενεργητικό της».

Ε TV. «Για τις χρήσεις 2012-2013 καταγράφει επίσης αρνητικά ίδια κεφάλαια, ενώ το 2014 το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του είναι κάτω του 1/2 του καταβεβλημένου. Στον ισολογισμό χρήσης 2014 επισημαίνεται ότι η εταιρεία προέβη σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά € 1.085.286,00 με καταβολή μετρητών, ενώ ταυτόχρονα προχώρησε σε ισόποση μείωσή του με συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων».

STAR. Ο τηλεοπτικός σταθμός «αύξησε συνολικά το μετοχικό του κεφάλαιο κατά € 30.733.181,27 με έκδοση 500.000 νέων μετοχών. Η διαφορά μεταξύ τιμής έκδοσης και ονομαστικής της αξίας καταγράφηκε στον λογαριασμό “διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο”. Ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής αναφέρεται στο ενδεχόμενο ανεπάρκειας στο κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας και εφιστά την προσοχή στην αβεβαιότητα που αυτό επιφέρει στη συνέχιση της δραστηριότητάς της».

ALPHA. Η εταιρεία «από τις χρήσεις των ετών 2011 και 2012 τηρεί τις οικονομικές της καταστάσεις σε Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα».

MEGA. Η εταιρεία «έχει αναθεωρήσει κονδύλια συγκριτικά με τον ισολογισμό χρήσης 2013. Επιπλέον, θέμα έμφασης από τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή παρουσιάζεται στον ισολογισμό χρήσης 2014 σε σχέση με το κεφάλαιο κίνησης».

CITY NEWS Α.Ε. Ο τηλεοπτικός σταθμός «αύξησε το μετοχικό του κεφάλαιο κατά € 541.481,75, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται φορολογικός έλεγχος από ελεγκτές του Αρθρου 65Α, παρ. 1 του Ν. 4174/13».

με πληροφορίες από το parapolitika.gr