Βαθμολογία

Νέο σύστημα από τον Ιούνιο

Σε πέντε στάδια θα υλοποιείται ο μόνιμος μηχανισμός κινητικότητας σύμφωνα με τα σχέδια του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης όπως παρουσιάστηκαν και στην προνομοθετική διαβούλευση.

Στην πρόταση του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης που θα παρουσιαστεί με την μορφή νομοσχεδίου εντός του Ιουνίου, προβλέπεται η λειτουργία του μόνιμου μηχανισμού κινητικότητας σε εθελοντική βάση για την κάλυψη κενών θέσεων σε όλο το Δημόσιο.

Βασικό εργαλείο για την εφαρμογή της κινητικότητας θα αποτελέσει η σύσταση στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης της Κεντρικής Υπηρεσίας Κινητικότητας, η οποία θα έχει συντονιστικό ρόλο στη διενέργεια του προγράμματος κινητικότητας και, κυρίως, στην αξιολόγηση των αιτημάτων κάλυψης αναγκών σε προσωπικό και την επίλυση των αναφυόμενων προβλημάτων. Παράλληλα σε κάθε υπουργείο και ΝΠΔΔ θα συσταθεί υπηρεσία Κινητικότητας που θα επιβλέπει την εφαρμογή της διαδικασίας.

Τα πέντε βήματα της κινητικότητας περιλαμβάνουν:

Στο τέλος κάθε έτους κάθε Υπουργείο και φορέας του Δημοσίου ή ΟΤΑ αποστέλλει στο Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης έκθεση με εκτίμηση για την πορεία του προσωπικού το επόμενο έτος. Στην έκθεση καταγράφονται μεταξύ άλλων οι κενές οργανικές θέσεις, οι εκτιμήσεις για τις αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης, οι τυχόν εκκρεμότητες σε προσλήψεις τη δεδομένη στιγμή και οι ανάγκες που δύνανται να καλυφθούν από το πρόγραμμα κινητικότητας με ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Τα αιτήματα θα αξιολογούνται από την Κεντρική Υπηρεσία Κινητικότητας και θα εισάγονται σε ενιαία βάση δεδομένων για τις προσφερόμενες - διαθέσιμες θέσεις στο Δημόσιο

Εκκίνηση της διαδικασίας κινητικότητας με αποστολή στις αρχές κάθε κύκλου κινητικότητας (π.χ. Ιανουάριο για τον 1ο κύκλο, Μάιο για τον 2ο κύκλο, Σεπτέμβριο για τον 3ο κύκλο) από Υπουργούς και επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών, αιτημάτων για την κάλυψη συγκεκριμένων κενών θέσεων. Τα αιτήματα θα αξιολογούνται από την Κεντρική Υπηρεσία Κινητικότητας και θα εισάγονται σε ενιαία βάση δεδομένων για τις προσφερόμενες - διαθέσιμες θέσεις στο Δημόσιο (Υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες νπδδ, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού). Η δημοσιοποίηση του πίνακα των διαθέσιμων θέσεων θα αποτελεί προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι ανά τη χώρα θα έχουν ένα χρονικό περιθώριο (π.χ. 20 ημέρες) για την υποβολή αιτήσεων απευθείας στις υπηρεσίες που ζητούν προσωπικό.

Η εξέταση των αιτήσεων να γίνεται από τις υπηρεσίες υποδοχής βάσει καθορισμένων κριτηρίων, όπως είναι τα τυπικά προσόντα, ο χρόνος προϋπηρεσίας, η εμπειρία σε συγκεκριμένους τομείς της διοίκησης και η συνέντευξη.

Εντός σύντομης προθεσμίας (π.χ. 10 ημέρες) από την ανακοίνωση των επιλεγέντων θα πρέπει να δίδεται η δυνατότητα στην υπηρεσία προέλευσης του επιλεγόμενου υπαλλήλου να διατυπώσει τυχόν αντιρρήσεις, λόγω π.χ υποστελέχωσης σε ορισμένο κλάδο. Την επίλυση ανάλογων ζητημάτων θα επιλαμβάνεται η Κεντρική Υπηρεσία Κινητικότητας, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Κινητικότητας της υπηρεσίας προέλευσης προκειμένου να διερευνάται η δυνατότητα κάλυψης της θέσης με εσωτερική μετακίνηση ή να ορίζεται ένα εύλογο διάστημα για την αποχώρηση του υπαλλήλου, προκειμένου να μην υπάρξει κενό στην κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της υπηρεσίας προέλευσης. Η απόφαση της Κεντρικής Υπηρεσίας Κινητικότητας θα πρέπει να είναι δεσμευτική.

Έκδοση απόφασης μετάταξης από φορείς υποδοχής-προέλευσης εντός ορισμένου χρόνου (π.χ. δύο μήνες από την οριστικοποίηση της επιλογής) και άμεση κάλυψη της νέας θέσης από τον μετατασσόμενο υπάλληλο. Ωστόσο, για λόγους αναγόμενους στην εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας προέλευσης, δύναται να παρατείνεται η παραμονή του υπαλλήλου σε αυτή για περιορισμένο χρονικό διάστημα (π.χ. 3 μήνες).

Τα κίνητρα που δίνονται

Παράλληλα προβλέπεται η εφαρμογή κινήτρων για την συμμετοχή στην κινητικότητα κυρίως για την κάλυψη θέσεων παραμεθώριων περιοχών τα οποία θα είναι μισθολογικά, βαθμολογικής εξέλιξης, δυνατότητας επιλογής υπηρεσίας μετά από ορισμένο χρόνο (π.χ. 3 χρόνια), μοριοδότησης σε διαδικασίες επιλογής προϊσταμένων.

Στο κείμενο των προτάσεων υπάρχουν και αναφορές για παρεχόμενες διευκολύνσεις στους δημοσίους υπαλλήλους, στο πλαίσιο της κινητικότητας. Συγκεκριμένα:

-διεύρυνση των αμοιβαίων μετατάξεων ή αποσπάσεων για υπαλλήλους του ίδιου ή αντίστοιχου κλάδου και μετά από γνώμη των υπηρεσιών προέλευσης/υποδοχής.

-επέκταση της δυνατότητας συνυπηρέτησης με σύζυγο δημόσιο υπάλληλο, εφόσον υπάρχουν θέσεις προς κάλυψη στην περιοχή – εκτός Αθήνας- που υπηρετεί ο ένας εξ αυτών.

Σύμφωνα με το υπουργείο απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή του συστήματος κινητικότητας είναι η ηλεκτρονική «χαρτογράφηση» του προσωπικού και των κλάδων ανά φορέα και οργανική μονάδα, σε συνδυασμό με επικαιροποιημένα οργανογράμματα και περιγραφή θέσεων εργασίας, στοιχεία τα οποία θα συνιστούν αναγκαίες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή ενός φορέα στο νέο σύστημα κινητικότητας.

Παράλληλα το υπουργείο προχωρά στην σταδιακή διαμόρφωση ενός ενιαίου καταλόγου κλάδων και ειδικοτήτων στο Δημόσιο, προκειμένου να αποφεύγονται πολλαπλές ονομασίες για κλάδους αντίστοιχων απαιτούμενων τυπικών προσόντων και ανάλογων καθηκόντων

Νίκος Τσίτσας (thetoc.gr)