Βαθμολογία

Στο ΕΣΠΑ η ποιότητα υδάτων κολύμβησης

«Ταυτότητα» σήμανση και παρακολούθηση ποιότητας υδάτων αποκτούν οι παραλίες της Θεσσαλίας μέσω του νέου ΕΣΠΑ. Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός ενέταξε σήμερα στο ΕΣΠΑ / Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020, και συγκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος - Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» την πράξη «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ», προϋπολογισμού 185.000 ευρώ με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το 2016 και για όλα τα επόμενα έτη θα πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου όπως αυτή καθορίζεται με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από εισήγηση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων. Οι ακτές κολύμβησης που παρακολουθούνται είναι εκείνες που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό λουομένων, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από κάθε άποψη (αναπτυξιακό, αισθητικό, τουριστικό, περιβαλλοντικό, κλπ) καθώς και αυτές που δέχονται έντονες περιβαλλοντικές πιέσεις. Στις παρακολουθούμενες ακτές διενεργούνται αφενός δειγματοληψίες και αναλύσεις για την παρακολούθηση της μικροβιολογικής ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ και αφετέρου οπτικές παρατηρήσεις για την εκτίμηση της φυσικοχημικής ποιότητας των υδάτων κολύμβησης.

Τα πληροφοριακά στοιχεία των ακτών και των υδάτων κολύμβησης καταχωρούνται σε πληροφοριακό σύστημα που διατηρείται από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων και παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα www.bathingwaterprofiles, η οποία είναι προσβάσιμη και από τα ΑμεΑ. Επίσης, με τα στοιχεία τροφοδοτείται το Πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» το οποίο αποτελεί πρωτοβουλία της διεθνούς οργάνωσης FEE (Foundation for Environmental Education), μεγάλης σημασία για το τουριστικό προϊόν της Χώρας, που στην Ελλάδα εκπροσωπείται από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης.