Βαθμολογία

Εγκρίθηκε το σχέδιο δράσης RIS3

Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας το Εξειδικευμένο Σχέδιο Δράσης της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (RIS3 Θεσσαλίας), ενώ το Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας συγκροτήθηκε σε σώμα.

Όλα αυτά κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του, κατά τη διάρκεια της οποίας συστήθηκαν ακόμη η επιτροπή για τη σύνταξη και επεξεργασία του Κανονισμού λειτουργίας του Π.Σ.Κ., οι θεματικές Υποεπιτροπές, ενώ εγκρίθηκε το σχέδιο δράσης της Περιφερειακής Στρατηγικής Καινοτομίας Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την προσεχή προγραμματική περίοδο.

Στην εισήγηση του ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υποστήριξε ότι «η Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας στη Θεσσαλία με βάση της αρχές της Έξυπνης Εξειδίκευσης εστιάζεται σε δύο κύριους πυλώνες, τον Αγροδιατροφικό και τον πυλώνα Μέταλλο –Δομικά Υλικά γύρω από τους οποίους αναπτύσσονταιτρεις δορυφορικές δραστηριότητες, ο Δημιουργικός Τουρισμός, το Περιβάλλον και η Ενέργεια. Ο σχεδιασμός της Στρατηγικής στη Θεσσαλία ξεκίνησε το 2012, ενώ το 2013 συγκροτήθηκε το Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας με μέλη του εκπροσώπους της τριπλής έλικας.

Μέσα από συνεργασία όλων των φορέων της έρευνας, επιστήμης, επιχειρηματικότητας και δημόσιας διοίκησης, επίπονη και επί μακρόν εργασία μεγάλου αριθμού στελεχών τους, ανοικτή αλλά και δομημένη διαβούλευση, με τήρηση των αρχών σχεδιασμού της RIS3, κατέληξε στην τελική μορφή της στις αρχές του 2015, οπότε και εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας (Μάρτιος 2015).

Οι πηγές χρηματοδότησης του προγράμματος προέρχονται κυρίως από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020, αλλά κι από τα επιμέρους προγράμματα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία», Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020, «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση». Η RIS3 στη Θεσσαλία προβλέπεται να εκτελεστεί σε δύο κύκλους, 2015-2017 και 2018-2020, με μία ευρείας κλίμακας διαδικασία ανασκόπησης και αξιολόγησης μεταξύ των δύο».

Από την πλευρά του ο Γιάννης Τόλλιας παρουσίασε αναλυτικά το πρόγραμμα RIS3, εξηγώντας πως συνδέεται το Σχέδιο Δράσης με τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, πως λειτούργησε η διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης καιπώς επηρέασε τη διαμόρφωση του Σχεδίου Δράσης. Η Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης ΔΕΝ είναι Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, δεν έχει δικά της εργαλεία εφαρμογής, προσκλήσεις, προϋπολογισμό, αλλά είναι μία συμφωνία των συντελεστών του περιφερειακού συστήματος καινοτομίας (επιχειρήσεις, ερευνητικός τομέας, αυτοδιοίκηση, κοινωνία των πολιτών), σχεδιασμένη από τη βάση που περιγράφει έναν οδικό χάρτη για τον μετασχηματισμό της περιφερειακής οικονομίας. Η τελική συζήτηση της ΘΟΕ με διευρυμένη σύνθεση κατέληξε στα εξής: Η Εταιρία Προώθησης Καινοτομίας Θεσσαλίας (Regional Innovation Agency)καλύπτει πολύπλευρες και διαπιστωμένες ανάγκες. Ενισχύεται η ίδρυση Ερευνητικού Ινστιτούτου Καινοτομίας -Επιχειρηματικότητας στο ΙΕΤΕΘ, ενισχύονται εργαστήρια σε ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΕΚ ώστε να διαπιστευτούν και να πιστοποιούν προϊόντα στους λοιπούς τομείς προτεραιότητας της RIS3 Θεσσαλίας και επαναλαμβάνεται η θέληση της Θεσσαλίας για την άμεση υλοποίηση του μεριδίου που της αντιστοιχεί βάσει του εγκεκριμένου Εθνικού

Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών.

Γ.Ρ (Ελευθερία)