Βαθμολογία

Μείωση 10% στην παραγωγή ασφαλίστρων

Τον Ιανουάριο του 2016, οι ασφαλίσεις Ζωής συνέχισαν την καθοδική τους τάση, η οποία ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2015. Επίσης, οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών συνεχίζουν να κινούνται πτωτικά.

Στο σύνολο, η παραγωγή ασφαλίστρων εμφανίζεται μειωμένη κατά 9,9% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2015, για τις ασφαλίσεις Ζωής η πτώση είναι 12,4% και για τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών 7,7%, εκ των οποίων η αστική ευθύνη οχημάτων -20,5% και οι λοιποί κλάδοι κατά Ζημιών +2%.

Αυτά προκύπτουν από την επικαιροποιήση έρευνας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και των επιστροφών ασφαλίστρων, λόγω ακυρώσεων ανά μήνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών της.

Στο πλαίσιο αυτό, ενσωματώθηκαν στην έρευνα τα στοιχεία μηνός Ιανουαρίου του 2016. Συνολικά, ανταποκρίθηκαν 56 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες συγκέντρωναν το 94,4% της παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και το 99,9% των ασφαλίσεων Ζωής, σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 2015.

Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 22 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις Ζωής και 45 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία της έρευνας προκύπτουν από τις δηλώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές.

Όσον αφορά στη συγκρισιμότητα των στοιχείων της παρούσας έρευνας από τον Ιανουάριο του 2016 και εφεξής, σε σχέση με τα στοιχεία των προηγουμένων περιόδων (μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2015), πρέπει να αναφερθεί η αλλαγή στην ταξινόμηση των κλάδων ασφάλισης που επήλθε με την εφαρμογή του Νόμου 4364/5.2.2016 (ΦΕΚ 13 τ'Α) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία Φερεγγυότητα ΙΙ».

Συγκεκριμένα, οι εργασίες του κλάδου IV.2. «Ασφάλιση υγείας» των ασφαλίσεων Ζωής, (όπως είχε καταγραφεί με το άρθρο 13 του ν.δ. 400/1970), κατατάσσονται πλέον στους κλάδους 1. «Ατυχήματα» και 2. «Ασθένειες» των ασφαλίσεων κατά Ζημιών, σύμφωνα με τα άρθρα 4, 49, 269 του Ν. 4364/5.2.2016.

Συνεπώς, για την ερμηνεία των μεταβολών της παραγωγής ασφαλίστρων που καταγράφεται στην συνέχεια της μελέτης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η επίδραση από την ανακατάταξη των εργασιών, όπως περιγράφηκε ανωτέρω.

Σχετικά με τα στοιχεία των ασφαλίσεων Ζωής, επισημαίνονται ιδιαιτέρως τα εξής:

1) Κατά το μήνα Ιανουάριο του 2016, ο κλάδος Ι. Ασφαλίσεων Ζωής συνέχισε να μειώνει την παραγωγή του (-6,4% έναντι του Ιανουαρίου του 2015), φαινόμενο που ξεκίνησε να παρατηρείται από τον Ιούλιο του 2015, λόγω της επιβολής των κεφαλαιακών ελέγχων.

2) Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η παραγωγή του κλάδου IV.2 «Υγείας», κατ' εφαρμογή του νόμου 4364/5.2.2016, καταγράφεται πλέον στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών όπου μερίζεται στους κλάδους 1. «Ατυχημάτων» και 2. «Ασθενειών».

Κατά αυτό τον τρόπο, η παραγωγή του συγκεκριμένου κλάδου σχεδόν μηδενίζει από τον Ιανουάριο του 2016, ενώ, αντιστοίχως, ενισχύεται η παραγωγή των αντίστοιχων κλάδων ασφαλίσεων κατά Ζημιών.

3) Κατά το μήνα Ιανουάριο του 2016, ο κλάδος ΙΙΙ. Ασφαλίσεων Ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις συνέχισε να μειώνει την παραγωγή του (-18,6% έναντι του Ιανουαρίου του 2015), φαινόμενο που ξεκίνησε να παρατηρείται από τον Ιούλιο του 2015, λόγω της επιβολής των κεφαλαιακών ελέγχων, που, μεταξύ άλλων, δεν επέτρεψαν την έκδοση νέων συμβολαίων (ενιαίων ή περιοδικών ασφαλίστρων).

4) Η ανωτέρω καταγραφή στο μητρώο της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου ΙΙΙ. Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις (περί τα 13 εκατ. ευρώ), ακολουθεί τη συμβατική μέθοδο του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου, σύμφωνα με την οποία αθροίζονται στον ίδιο λογαριασμό η παραγωγή ασφαλίστρων περιοδικών καταβολών εντός του έτους με το σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων των εφάπαξ καταβολής συμβολαίων.

Θεμελιώνεται θεωρητικά η προσέγγιση ότι «η μέση διάρκεια των συμβολαίων εφάπαξ καταβολής είναι δεκαετής», συνεπώς συνήθης πρακτική, διεθνώς, για την αποτίμηση της ετήσιας παραγωγής ασφαλίστρων των συμβολαίων του κλάδου ΙΙΙ. Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις είναι το άθροισμα της παραγωγής ασφαλίστρων των συμβολαίων περιοδικών καταβολών και του 1/10 της αντίστοιχης παραγωγής ασφαλίστρων εφάπαξ καταβολής.

ΑΠΕ-ΜΠΕ