Βαθμολογία

Γραμμή επικοινωνίας από τον ΣΘΕΒ

Οι τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις επηρεάζουν καταλυτικά την επιχειρηματικότητα. Προκειμένου να καταγράφονται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και στο συντομότερο δυνατό χρόνο οι συνέπειες των αποφάσεων των ελληνικών και ευρωπαϊκών οργάνων στις ελληνικές επιχειρήσεις, ο ΣΘΕΒ δημιούργησε ανοικτή Γραμμή Επικοινωνίας για τα μέλη του.

Η γραμμή επικοινωνίας θα υποστηρίξει τον ΣΘΕΒ στην προώθηση προτάσεων για την ταχύτερη άρση των δυσχερειών που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις.

Για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό, η Γραμμή Επικοινωνίας καταγράφει προβλήματα και επιπτώσεις στις εξής ενδεικτικές κατηγορίες:

1) Επιπτώσεις στην Παραγωγή (π.χ. μείωση / παύση παραγωγής, διαθεσιμότητα πρώτων υλών και ανταλλακτικών, ασφάλεια εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, κτλ)

2) Επιπτώσεις στη Διάθεση (π.χ. προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, ασφάλεια αποθηκευτικών χώρων, ελλείψεις προϊόντων, κτλ)

3) Επιπτώσεις στις Εισαγωγές / Εξαγωγές (π.χ. ακυρώσεις, πρόσθετες εξασφαλίσεις, καταστροφές ευπαθών προϊόντων, κτλ)

4) Επιπτώσεις στην Ρευστότητα και στις Πληρωμές (π.χ. διασυνοριακές συναλλαγές, εκκαθάριση συναλλαγών, πληρωμές με μετρητά / κάρτες, κάλυψη εξόδων εξωτερικού, κτλ)

5) Επιπτώσεις στις Επενδύσεις (π.χ. καθυστερήσεις, συγχρηματοδότηση, δανεισμός, κτλ)

6) Επιπτώσεις στο Ανθρώπινο Δυναμικό (π.χ. καταβολή μισθοδοσίας, αναπροσαρμογή αδειών / βαρδιών, απασχόληση προσωπικού, κτλ)

7) Επιπτώσεις στις Πωλήσεις και στο Κόστος (π.χ. αποχώρηση από αγορές, ακυρώσεις συμβολαίων, συμμετοχές σε διαγωνισμούς, κόστος χρηματοδότησης, κόστος διάθεσης, κτλ)

8) Επιπτώσεις της Τραπεζικής «Αργίας» (π.χ. ποια είναι η σημαντικότερη ανάγκη που πρέπει να αντιμετωπίσουν τα τραπεζικά ιδρύματα τώρα αλλά και όταν ανοίξουν, λόγω των περιορισμών κίνησης κεφαλαίων)

9) Λοιπά Θέματα

Η Γραμμή Επικοινωνίας στην οποία οι επιχειρήσεις μπορούν να στέλνουν τα αιτήματά τους τις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις τους λειτουργεί στο τηλ. 2410555507, info@sthev.gr τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.