Βαθμολογία

Ρύθμιση - ανάσα για γρήγορη σύνταξη

Τη δυνατότητα να πάρουν σύνταξη έχουν όσοι χρωστάνε στα ασφαλιστικά ταμεία, με τις προϋποθέσεις να καταγράφονται αναλυτικά σε εγκύκλιο του ΙΚΑ.

Για ποσά μέχρι 15.000 ή 20.000 ευρώ (ανάλογα με το Ταμείο) προβλέπεται μηνιαία παρακράτηση από τη σύνταξη, ωστόσο για μεγαλύτερη οφειλή πρέπει να καταβληθεί προκαταβολικά η διαφορά.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι πως πλέον στις περιπτώσεις της διαδοχικής ασφάλισης οι οφειλές -κατά το στάδιο της συνταξιοδότησης- αντιμετωπίζονται ενιαία από τους φορείς. Στην περίπτωση που το ΙΚΑ είναι ο απονέμων φορέας προβλέπονται τα εξής:

Οταν υπάρχει οφειλή προς τον συμμετέχοντα φορέα -και έχει ρυθμιστεί η καταβολή εισφορών και πρόσθετων τελών σε δόσεις- θα παρακρατείται κάθε μήνα τμήμα αυτής ίσο με το ποσό κάθε δόσης.

Η σύνταξη καταβάλλεται κανονικά αν το οφειλόμενο ποσό (προσαυξημένο με τα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις) δεν είναι μεγαλύτερο των 30 μηνιαίων συντάξεων κατωτάτων ορίων λόγω γήρατος. Ανώτατο όριο είναι το ποσό των 15.000 ευρώ ή εναλλακτικά των 20.000 ευρώ εάν συμμετέχων φορέας είναι ο ΟΑΕΕ.

Τα ποσά οφειλής συμψηφίζονται ή παρακρατούνται από τα ποσά των συντάξεων σε ίσες μηνιαίες δόσεις, που δεν μπορεί να είναι περισσότερες από σαράντα. Η παρακράτηση ξεκινά από τον πρώτο μήνα.

Στην περίπτωση που το συνολικό ποσό είναι μεγαλύτερο, το ΙΚΑ θα ζητά από τον συμμετέχοντα φορέα να ενημερώσει τον υποψήφιο συνταξιούχο για την οφειλή που πρέπει να καταβληθεί. Δηλαδή θα πρέπει να εξοφληθεί η διαφορά από το ανώτατο ποσό της παρακράτησης.

Θα εκδίδεται νεότερη απόφαση συμμετοχής μετά την εξόφληση του επιπλέον ποσού οφειλής από αυτό που δύναται να παρακρατηθεί από τη σύνταξη ή μετά την ολοσχερή εξόφληση της οφειλής εάν έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη.

Ενδεικτικά αναφέρεται το εξής παράδειγμα: άντρας την 1η Μαρτίου 2013 υποβάλλει συνταξιοδοτικό αίτημα με αναγνώριση πλασματικών χρόνων και συνυπολογισμό χρόνου στον ΟΑΕΕ. Η οφειλή του στο ΙΚΑ από αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων ανέρχεται σε 5.100 ευρώ.

ΠΛΑΦΟΝ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΚΑ η σύνταξη καταβάλλεται κανονικά αν το οφειλόμενο ποσό (προσαυξημένο με τα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις) δεν είναι μεγαλύτερο των 30 μηνιαίων συντάξεων κατωτάτων ορίων λόγω γήρατος

Στην περίπτωση αυτή ο ΟΑΕΕ γνωστοποιεί στο ΙΚΑ τα ασφαλιστικά στοιχεία που απαιτούνται για τον υπολογισμό της τμηματικής σύνταξης (ημέρες ασφάλισης, συντάξιμες αποδοχές, τυχόν ποσό σύνταξης από αυτοτελές δικαίωμα κ.ά.) και οφειλή 17.000 ευρώ.

Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει πως το συνολικό ποσό της οφειλής είναι 22.100 ευρώ (17.000 στον ΟΑΕΕ και 5.100 στο ΙΚΑ). Επομένως ο ασφαλισμένος θα πρέπει να καταβάλει τη διαφορά, δηλαδή το ποσό των 2.100 ευρώ (22.100 μείον 20.000).

Στη συνέχεια η οφειλή που έχει μείνει (14.900 στον ΟΑΕΕ και 5.100 στο ΙΚΑ) θα κατανεμηθεί σε 40 δόσεις με παρακράτηση της σύνταξης. Η παρακράτηση θα είναι 500 ευρώ τον μήνα (δηλαδή 20.000 οφειλή δια 40 μήνες). Εάν η σύνταξη είναι 950 ευρώ και η παρακράτηση 500 ευρώ θα καταβάλλεται στον ασφαλισμένο το ποσό των 450 ευρώ για 40 μήνες.

Τέλος πρέπει να επισημανθεί πως κατά την εξέταση αιτημάτων με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης θα χορηγείται προσωρινή σύνταξη, εφόσον προσκομίζεται βεβαίωση του άλλου φορέα.

Πηγή: Έθνος
(ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ)