Βαθμολογία

Μείωση προστίμων στο 50%

Στο μισό πέφτουν τα πρόστιμα για συνταξιούχους που δουλεύουν με τροπολογία που αναμένεται να καταθέσει σήμερα στη Βουλή ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

Η μείωση κατά 50% που έχει ως στόχο την εκλογίκευση των ποινών αυτών αφορά όχι μόνο όσους συνταξιούχους θα εντοπισθούν από τώρα και στο εξής να εργάζονται (είτε ως μισθωτοί είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες) αλλά και όσοι εντοπίστηκαν το τελευταίο διάστημα από τους ελέγχους που έχουν γίνει. Ειδικότερα η τροπολογία προβλέπει μεταξύ άλλων ότι «παράλειψη της δήλωσης συνεπάγεται καταλογισμό εις βάρος του συνταξιούχου του ποσού που έπρεπε να του παρακρατηθεί, συμφώνως με το παρόν άρθρο, κατά το χρονικό διάστημα της εργασίας του ή κατά το διάστημα της αυτοαπασχόλησης, που επιβαρύνεται με ετήσιο επιτόκιο 4,56%, ο δε φορέας δικαιούται να συμψηφίζει το ποσό με μελλοντικές συντάξεις και μέχρι του ύψους του ενός τετάρτου της σύνταξης. Για δηλώσεις που η υποχρέωση υποβολής τους ανάγεται μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, ο προβλεπόμενος καταλογισμός του προηγούμενου εδαφίου μειώνεται κατά 50%».

Πρόκειται δηλαδή για μείωση έως 50% στα πρόστιμα που επέβαλαν ή θα επιβάλουν τα Ταμεία σε όσους συνταξιούχους εντοπισθούν - μέσα από τις διασταυρώσεις - όταν απασχολούνταν είτε ως μισθωτοί είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες χωρίς να το έχουν δηλώσει.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος ΙΚΑ ή άλλων Ταμείων οι οποίοι αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία αναστέλλεται η καταβολή τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής σύνταξης μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους. Μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας, λαμβάνουν το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή κύριων συντάξεων που αντιστοιχεί σε 30 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη (έως 991,20 ευρώ) και το υπερβάλλον ποσό μειωμένο κατά 70%.

Η επικουρική σύνταξη δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ποσού και καταβάλλεται χωρίς περικοπή, ενώ το όριο των 30 ημερομισθίων προσαυξάνεται κατά 6 ημερομίσθια για κάθε ανήλικο παιδί ή παιδί που σπουδάζει σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή και μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας, καθώς και για κάθε παιδί το οποίο είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

Συνταξιούχοι λόγω γήρατος IKA ή άλλων Tαμείων που αυτοαπασχολούνται μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας, λαμβάνουν το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή κύριων συντάξεων που αντιστοιχεί σε 60 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη (έως 1.982,40 ευρώ προσαυξανόμενα αντίστοιχα για κάθε ανήλικο παιδί) και το υπερβάλλον ποσό περικόπτεται. Πέραν της περικοπής της σύνταξης, οι συνταξιούχοι υποχρεούνται να καταβάλουν τις προβλεπόμενες εισφορές προσαυξημένες κατά 50%.

Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας που αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται και κερδίζουν ανάλογα με τον βαθμό της αναπηρίας τους περισσότερα από όσα κερδίζει υγιής απασχολούμενος προβλέπεται η διακοπή της σύνταξης ή των συντάξεών τους - κύριων και επικουρικών.

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ. Τονίζεται ότι ήδη εκδόθηκαν αποφάσεις του Γιάννη Βρούτση για τη διενέργεια διασταυρώσεων μέσω της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης και των ηλεκτρονικών αρχείων της «Εργάνης» και της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.

Οι διασταυρώσεις γίνονται μέσω της Hλεκτρονικής Διακυβέρνησης Kοινωνικής Aσφάλισης (η οποία τηρεί το μητρώο των περίπου 2.654.000 συνταξιούχων της χώρας) και των ηλεκτρονικών αρχείων του «Eργάνη» (όπου καταγράφονται με ονοματεπώνυμο και διεύθυνση όλοι οι απασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέα, η σχέση εργασίας τους και το ύψος της καταβαλλόμενης αμοιβής), αλλά και της Eνιαίας Aρχής Πληρωμών (η οποία τηρεί, σε μηνιαία βάση, στοιχεία για τους μισθοδοτούμενους από το Δημόσιο).

ΟΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΣΤΟ «ΕΡΓΑΝΗ». Με άλλη διάταξη της ίδιας τροπολογίας του υπουργού Εργασίας περίπου 195.000 επιχειρήσεις θα αναγκαστούν να δηλώνουν από τώρα και στο εξής ηλεκτρονικά κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας στο πληροφορικό σύστημα «Εργάνη». Στην πράξη, οι επιχειρήσεις θα υποχρεούνται στην υποβολή συμπληρωματικών πινάκων, το αργότερο την ίδια ημέρα της τροποποίησης και σίγουρα πριν από την ανάληψη εργασίας από τον απασχολούμενο. Η διάταξη αυτή θα διευκολύνει και τους ελέγχους που διενεργούν το ΣΕΠΕ και η αρμόδια υπηρεσία του ΙΚΑ, ΕΥΠΕΑ. Μέχρι σήμερα οι αλλαγές αυτές έπρεπε να δηλωθούν από τις επιχειρήσεις σε αθεώρητο βιβλίο γεγονός που άφηνε περιθώρια για μεγάλη παραβατικότητα από τους υπόχρεους. Στο υπουργείο Εργασίας θεωρούν ότι με το μέτρο αυτό θα υποχρεωθούν οι επιχειρήσεις να δηλώνουν τις μεταβολές στις υπερωρίες καθώς θα είναι πλέον ευκολότερος ο έλεγχος μέσω των διασταυρώσεων.

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ
(Ηλίας Γεωργάκης)