Βαθμολογία

Νέο πρόστιμο για τις παράνομες χωματερές

Την επιβολή βαρύτατου ημερησίου προστίμου στην Ελλάδα επειδή παραμένουν ανοικτές δεκάδες παράνομες χωματερές εισηγείται η γενική εισαγγελέας Juliane Kokott του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου το οποίο εξετάζει σχετική προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η γενική εισαγγελέας εισηγείται να υποχρεωθεί η Ελλάδα να καταβάλλει στην Επιτροπή χρηματική ποινή ποσού 54.450 ευρώ ημερησίως μέχρι την πλήρη εκτέλεση της αποφάσεως Επιτροπή κατά Ελλάδας του 2005.

Το εν λόγω βασικό ποσό θα πρέπει να απομειούται κατά 150 ευρώ κάθε φορά που η Ελλάδα αποδεικνύει στην Επιτροπή την παύση της λειτουργίας ενός παράνομου χώρου ταφής, καθώς και την ύπαρξη και αξιοποίηση επαρκών μέσων για την κατάλληλη διαχείριση ή διάθεση των αποβλήτων ή την αποκατάσταση ενός παράνομου χώρου ταφής που έχει παύσει τη λειτουργία του. Προτείνει επίσης την επιβολή κατ' αποκοπήν ποσό 22 εκατομμυρίων ευρώ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα σύρεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις παράνομες χωματερές τις οποίες είχε δεσμευθεί πως θα κλείσει εδώ και χρόνια. Γι' αυτό και η Κομισιόν προσέφυγε εκ νέου στο Δικαστήριο, κατά της Ελλάδας και της Ιταλίας, επειδή κρίνει ότι αμφότερες οι αποφάσεις δεν έχουν εκτελεστεί πλήρως.

Οι παραβάσεις αφορούν την παλαιά οδηγία για τα απόβλητα (75/442/ΕΟΚ), στη δε περίπτωση της Ιταλίας επίσης την οδηγία για τα επικίνδυνα απόβλητα (91/689/ΕΟΚ) και την οδηγία για την υγειονομική ταφή. Αργότερα, η Ένωση εξέδωσε τη νέα οδηγία για τα απόβλητα 2008/98/ΕΕ με την οποία καταργήθηκαν και αντικαταστάθηκαν η ενοποιημένη έκδοση της οδηγίας για τα απόβλητα και η οδηγία για τα επικίνδυνα απόβλητα.

Κατά της Ελλάδας (υπόθεση C-378/13) το αντικείμενο της διαδικασίας είναι πιο περιορισμένο από αυτό της διαδικασίας κατά της Ιταλίας. Η παράβαση καταλαμβάνει τόσο τη λειτουργία παράνομων χώρων ταφής όσο και την αποκατάστασή τους.

Η Επιτροπή ζήτησε από το Δικαστήριο να υποχρεώσει την Ελλάδα να της καταβάλει:

* προτεινόμενη χρηματική ποινή ύψους 71 193,60 ευρώ ανά ημέρα καθυστερήσεως στην εκτέλεση της αποφάσεως Επιτροπή κατά Ελλάδας του 2005 από την ημέρα εκδόσεως της αποφάσεως στην υπό κρίση υπόθεση μέχρι την ημέρα που θα εκτελεστεί η απόφαση του 2005·

* ημερήσιο κατ' αποκοπήν ποσό ύψους 7 786,80 ευρώ ανά ημέρα από την ημέρα εκδόσεως της αποφάσεως του 2005 έως την ημέρα εκδόσεως της αποφάσεως στην υπό κρίση υπόθεση ή την ημέρα εκτελέσεως της αποφάσεως του 2005.

Η γενική εισαγγελέας προτείνει, πάντως, την επιβολή χαμηλότερου προστίμου έναντι της εισηγήσεως από την Κομισιόν.

Πηγή: thessalianews.gr