Βαθμολογία

Λήγει η προθεσμία για επιδότηση σε ανέργους

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν «Πρόγραμμα προώθησης στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης Επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, 2.000 ανέργων νέων ηλικίας έως 35 ετών, με το διακριτικό τίτλο «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία» του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως και 21 Αυγούστου 2014, στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ στο πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων, για 900 θέσεις. Αναλυτικά:

- Στον Άξονα Προτεραιότητας 7 για τις οκτώ (8) Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης: Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος: 500 θέσεις

- Στον Άξονα Προτεραιότητας 8 για τις τρεις (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, κεντρική και Δυτική Μακεδονία): 400 θέσεις.

Εφόσον οι 900 θέσεις καλυφθούν πριν από την τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων (δηλαδή πριν από τις 21 Αυγούστου 2014), η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα, θα λήξει αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων.

Επισημαίνεται ότι μετά την αυτόματη λήξη, συνεχίζεται η υποβολή των αιτήσεων για αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί μέχρι το 20% των αρχικών 900 θέσεων και σε κάθε περίπτωση πριν από τις 21 Αυγούστου 2014. Στην περίπτωση αυτή, οι αιτήσεις παραμένουν σε στάδιο αναμονής και ικανοποιούνται με βάση την ημερομηνία υποβολής τους, εφόσον δημιουργηθούν κενές θέσεις.

Δίνεται επίσης η δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα, στους υποψήφιους ΝΕΕ των οποίων η αίτηση - Επιχειρηματικό σχέδιο έχει απορριφθεί από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης στα πλαίσια τουπαρόντος προγράμματος, εφόσον α) ανακαλέσουν με υπεύθυνη δήλωσή τους την ένστασηπου τυχόν έχουν υποβάλει μέχρι την προηγουμένη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή μέχρι τις 17-07-2014 ή β) δεν έχει εκδοθεί μέχρι την προηγουμένη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης (δηλαδή μέχρι τις 17-07-2014) από την Ειδική Επιτροπή Ενστάσεων απόφαση Επί της ένστασής τους.

Νέα Αίτηση υπαγωγής στοπρόγραμμα δεν μπορούν να υποβάλουν οι εξής:

- Οι υποψήφιοι ΝΕΕ των οποίων τα Επιχειρηματικά σχέδια έχουν ήδη εγκριθεί από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης

- Οι υποψήφιοι ΝΕΕ των οποίων τα Επιχειρηματικά σχέδια έχουν απορριφθεί από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης και δεν έχουν υποβάλει ένσταση μέχρι την προηγούμενη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή μέχρι τις 17-07-2014

- Οι υποψήφιοι ΝΕΕ των οποίων τα Επιχειρηματικά σχέδια έχουν απορριφθεί από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης και έχουν υποβάλει ένσταση μετά τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή από τις 18-07-2014 και μετά

Η ενημέρωση των υποψήφιων ΝΕΕ σχετικά με την Επιλογή ή μη του Επιχειρηματικού τους σχεδίου από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης θα γίνει αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο (μέσω του δηλωθέντος στην αίτηση υπαγωγής του/της υποψήφιου/ας ΝΕΕ email) από την υπηρεσία απασχόλησης (ΚΠΑ2) στην οποία απηύθυναν την ηλεκτρονική τους αίτηση. Η ημερομηνία αποστολής του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) από την αρμόδια υπηρεσία απασχόλησης με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, θα θεωρείται και ως ημερομηνία γνωστοποίησης του στον/στην ΝΕΕ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην με αρ. 32180/466/09-12-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3194/Β'/16-12-2013) και τη με αρ. 9/2013 Δημόσια Πρόσκληση του προγράμματος.

Πηγή: diorismos