Βαθμολογία

Επανακαθορίστηκε το μετοχικό κεφάλαιο

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 10η Ιουλίου στα γραφεία του Σωματείου, επαναληπτική Γενική Συνέλευση με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης :

-Επανακαθορισμός του μετοχικού κεφαλαίου της υπό σύστασης ΠΑΕ στο ελάχιστο κατά Νόμο απαιτούμενο, ήτοι στο ποσό των 360.000 χιλιάδων ευρώ, διαιρούμενο σε 18.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 20 ευρώ εκάστη με ταυτόχρονη διακοπή της προηγούμενης διαδικασίας. Απόφαση εκχώρησης του δικαιώματος μέλους ή μελών του Σωματείου για την αγορά μετοχών στην πρώτη φάση διαδικασίας προς την εταιρίαLittle Acre Milk Farm Ανώνυμη Εταιρία (La Farm Α.Ε.) όπως αυτή υποδείχθηκε από την έκτακτη Γ.Σ. της 27/05/2014.

Υπήρξε η απαιτούμενη απαρτία προκειμένου η Γενική Συνέλευση να συνεδριάσει εγκύρως επί του θέματος. Επί των 512 οικονομικώς τακτοποιημένων μελών έδωσαν το παρόν 279 μέλη.

Η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία με ψήφους 272 υπέρ και 7 κατά, αποφασίζει την τροποποίηση της από 17-6-2014 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και ορίζει το μετοχικό κεφάλαιο της υπό σύσταση ΠΑΕ στο ποσό των τριακοσίων εξήντα χιλιάδων (360.000,00€) ευρώ που διαιρείται σε δεκαοχτώ χιλιάδες (18.000) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (20€) εκάστη.

Δίνει την εντολή προς τα μέλη της επιτροπής του αρ. 64 του Ν 2725/1999 όπως: α) προχωρήσουν σε διακοπή της προηγούμενης διαδικασίας για τη συγκέντρωση του μετοχικού κεφαλαίου όπως αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση της 17-6-2014. β) προχωρήσει εντός δέκα (10) ημερών σε δημοσίευση νέας πρόσκλησης προς τα μέλη του Σωματείου για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης για το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για τη σύσταση της ΠΑΕ ΑΕΛ .

Επίσης αποφασίζει τη δυνατότητα εκχώρησης του δικαιώματος μέλους ή μελών του Σωματείου για την αγορά μετοχών στην πρώτη φάση διαδικασίας προς την εταιρίαLittle Acre Milk Farm Ανώνυμη Εταιρία (La Farm Α.Ε.) όπως αυτή υποδείχθηκε από την έκτακτη Γ.Σ. της 27/05/2014. Η εκχώρηση αυτή θα γίνεται με επιστολή του μέλους που εκχωρεί το δικαίωμά του που θα παραδίδεται στην Επιτροπή του άρ. 64 του Ν. 2725/1999.

Το Δ.Σ. του Σωματείου αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει όλα τα μέλη του που συναισθανόμενα την κρισιμότητα των στιγμών, εν μέσω θέρους, ανέλαβαν το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί και με την παρουσία τους στην έκτακτη Γ.Σ. βοήθησαν εμπράκτως στο να πραγματοποιηθεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της επίλυσης του θέματος της σύστασης ΠΑΕ.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου