Βαθμολογία

Να επιταχυνθούν οι διαδικασίες…

Σήμερα 08/07/2014 σε κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής του αρ. 64 του Ν.2725/1999 και του Δ.Σ. της ΑΕΛ  συζητήθηκαν τα εξής:

Προτείνεται προς το Δ.Σ. από την Επιτροπή με απόφαση που ελήφθη κατά πλειοψηφία των μελών της (διαφωνούντων δύο μελών, των κκ. Καραναστάση και Θώδα) ότι η Γενική Συνέλευση του Σωματείου που θα συγκληθεί εκτάκτως να ορίσει ως μετοχικό κεφάλαιο το ελάχιστο κατά Νόμο απαιτούμενο ήτοι 360.000 ευρώ και με ομόφωνη πρόταση της Επιτροπής προτείνεται η εκχώρηση του δικαιώματος μέλους ή μελών του Σωματείου για την αγορά μετοχών στην πρώτη φάση διαδικασίας προς την εταιρία La Farm Α.Ε., όπως αυτή υποδείχθηκε από την έκτακτη Γ.Σ. της 27/05/2014.

Ως εκ τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου με θέματα:

Α) Επανακαθορισμός του μετοχικού κεφαλαίου της υπό σύσταση ΠΑΕ στο ελάχιστο κατά Νόμο απαιτούμενο, ήτοι στο ποσό των 360.000 διαιρούμενο σε 18.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 20 ευρώ εκάστη με ταυτόχρονη διακοπή της προηγούμενης διαδικασίας.

Β) Απόφαση εκχώρησης του δικαιώματος μέλους ή μελών του Σωματείου για την αγορά μετοχών στην πρώτη φάση διαδικασίας προς την εταιρία Little Acre Milk Farm Ανώνυμη Εταιρία (La Farm Α.Ε.) όπως αυτή υποδείχθηκε από την έκτακτη Γ.Σ. της 27/05/2014.

Η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί την Πέμπτη 10/07/2014 στ γραφεία του Σωματείου στην οδό Μεγ. Αλεξάνδρου 35 (3ος όροφος) από ώρα 09:00 ως τις 21:00. Παρακαλούνται τα Μέλη να προσέλθουν κατά τις ώρες αυτές ώστε να υπογράψουν την Κατάσταση Εισόδου και να ψηφίσουν επί των ανωτέρω θεμάτων ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να ολοκληρωθεί εγκαίρως η σύσταση ΠΑΕ.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου.