Βαθμολογία

Επανέλεγχος μονιμοποιήσεων στο δημόσιο

Από τις χρονικά πιο πρόσφατες περιπτώσεις μονιμοποιήσεων θα ξεκινήσει η καταγραφή των στοιχείων για τον επανέλεγχο νομιμότητας της μετατροπής συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή ορισμένου έργου σε αορίστου χρόνου. Παράλληλα, οι υπηρεσίες καλούνται από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης να εστιάσουν σε «πρώτη φάση» στους εν ενεργεία υπαλλήλους.

Οι νέες διευκρινίσεις του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης έρχονται, σε συνέχεια προηγούμενων οδηγιών «επί της διαδικασίας επανελέγχου μετατροπής συμβάσεων αορίστου χρόνου από το ΑΣΕΠ» και με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί, για τη συμπλήρωση μιας τυποποιημένης φόρμας εγγράφου στην οποία θα αναγράφουν στοιχεία για τις μετατροπές συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου. Με νέα εγκύκλιο (2 Ιουλίου 2014) που υπογράφει ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης διευκρινίζεται ότι:

- Τα αιτούμενα στοιχεία, που αφορούν στις μετατροπές συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας (ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή δημοσίου δικαίου), που έχουν οι υπάλληλοι κατά τον παρόντα χρόνο, και τα οποία υποχρεούνται να αποστείλουν οι Διευθύνσεις Διοικητικού ή άλλες αρμόδιες οργανικές μονάδες των φορέων , «σε πρώτη φάση, θα αφορούν τους εν ενεργεία υπαλλήλους».

-«Συνιστάται η καταγραφή των στοιχείων να εκκινήσει από τις χρονικά πιο πρόσφατες περιπτώσεις μετατροπής συμβάσεων σε αορίστου χρόνου, και με χρονικό ορίζοντα την τελευταία εικοσαετία, ήτοι οι μετατροπές να έλαβαν χώρα από το έτος 1994 έως σήμερα».

Επίσης, ορίζεται ότι προς αποφυγή διπλοεγγραφών, σε περιπτώσεις υπαλλήλων που προέρχονται από μεταφορά ή μετάταξη, αυτές καταγράφονται από την Υπηρεσία στην οποία υπηρετούν, κατά το χρόνο καταγραφής, οι εν λόγω υπάλληλοι. Μάλιστα, σημειώνεται ότι εάν τυχόν ελλείπουν τα σχετικά στοιχεία από τον υπηρεσιακό τους φάκελο, «παρακαλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις να επικοινωνήσουν με το φορέα προέλευσης για παροχή διευκρινίσεων και τη διαβίβαση των σχετικών απαιτούμενων εγγράφων».

Στην εγκύκλιο, αναφέρεται πως είναι αυτονόητο ότι, στην περίπτωση που ο φορέας στον οποίο έγινε η μετατροπή της σχέσης εργασίας του υπαλλήλου, έχει λυθεί/καταργηθεί ή συγχωνευθεί, η επικοινωνία θα πρέπει να γίνει με τον διάδοχο ή εποπτεύοντα φορέα.

Πηγή: tovima.gr