Βαθμολογία

Ιστορική αλλαγή στην ηγεσία της Alpha Bank

Ιστορική αλλαγή πραγματοποιείται με την απόφαση παραίτησης του κ. Γιάννη Κωστόπουλου από την θέση του Προέδρου της Alpha Bank η οποία έγινε αποδεκτή σήμερα κατά την προγραμματισμένη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

Τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ανέλαβε ο καθηγητής κ. Βασίλης Ράπανος, από τα πλέον καταξιωμένα στελέχη της τραπεζικής αγοράς.

Η αλλαγή σκυτάλης και η αποχώρηση του κ. Κωστόπουλου ο οποίος είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένος με την τράπεζα που ξεκίνησε άλλωστε ως οικογενειακή τράπεζα, σηματοδοτεί μια νέα εποχή στην πιο ταραγμένη περίοδο για τη χώρα και για το τραπεζικό σύστημα, το οποίο τελεί υπό αναδιοργάνωση στο σύνολό του.

Η ανακοίνωση της Alpha Bank

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank, κατά την από 29.5.2014, συνεδρίασή του, εξέλεξε ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης, για την υπολειπόμενη διάρκεια της θητείας του, τους κ.κ.: Βασίλειο Θ. Ράπανο σε αντικατάσταση του κ. Γιάννη Σ. Κωστοπούλου, Shahzad Shahbaz σε αντικατάσταση του κ. Αθανασίου Μ. Βερέμη, Ευθύμιο Ο. Βιδάλη σε αντικατάσταση του κ. Παύλου Γ. Καρακώστα και Ibrahim S. Dabdoub σε αντικατάσταση του κ. Γεωργίου Ε. Αγουρίδη. Περί της εκλογής των νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, θα ενημερωθεί η αμέσως προσεχής Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τραπέζης.

Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Βασίλειος Θ. Ράπανος.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Δημήτριος Π. Μαντζούνης.

Εντεταλμένοι Σύμβουλοι, οι Γενικοί Διευθυντές, κ.κ. Σπύρος Ν. Φιλάρετος, Αρτέμης

Χ. Θεοδωρίδης και Γεώργιος Κ. Αρώνης.

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ο κ. Ευθύμιος Ο. Βιδάλης και η κυρία Ιωάννα Ε. Παπαδοπούλου. Μ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΛΗ

Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Μηνάς Γ. Τάνες.

Μέλη, οι κ.κ. Παύλος Α. Αποστολίδης, Ευάγγελος Ι. Καλούσης, Ιωάννης Κ. Λύρας,

Ibrahim S. Dabdoub και Shahzad Shahbaz.Μ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ, κατ' άρθρο 1 ν. 3723/2008, το Ελληνικό Δημόσιο, διά του υπ' αυτού ορισθέντος (βάσει της υπ' αριθ. 26320/Β 1278/18.6.2010 Αποφάσεως

του Υπουργού Οικονομικών) εκπροσώπου του κ. Σαράντη-Ευάγγελου Γ. Λώλου.Μ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ, κατ' άρθρο 6 παρ. 9 ν. 3864/2010, η κυρία Παναγιώτα Σ. Ιπλιξιάν, ως εκπρόσωπος και δυνάμει υποδείξεως (διά της υπ' αριθ. 18/28.1.2014

επιστολής) του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Πηγή: newmoney.gr