Βαθμολογία

Πότε μπορεί το ΙΚΑ να κατασχέσει ποσά

Εγκύκλιο με οδηγίες για το πότε μπορεί το ΙΚΑ να κατάσχει ποσά, από τραπεζικούς λογαριασμούς οφειλετών εξέδωσε η διοίκηση του Ιδρύματος, καθώς τον τελευταίο χρόνο υπήρξαν αλλαγές ως προς την προσωποκράτηση για χρέη, κυρίως όμως ως προς το ακατάσχετο λογαριασμών.

ΛΗΨΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

α) Δεν λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα είσπραξης για ακίνητη και κινητή περιουσία εις χείρας του οφειλέτη, εφόσον το συνολικό ποσό των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κύριων οφειλών προς το ΙΚΑ δεν υπερβαίνει τα 500 ευρώ.

Κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί μέχρι την 6η Απριλίου 2014 σε βάρος οφειλετών, για συνολικές οφειλές μικρότερες του ανωτέρω ποσού αίρονται, κατόπιν υποβολής αιτήσεως από τον ενδιαφερόμενο. Επίσης, οι εκδοθείσες παραγγελίες κατάσχεσης ανακαλούνται.

β) Δεν επιβάλλεται κατάσχεση εις χείρας των πιστωτικών ιδρυμάτων, ως τρίτων, εφόσον το συνολικό ποσό των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών δεν υπερβαίνει τα πενήντα 50 ευρώ.

Σε περίπτωση κατά την οποία επιβλήθηκε κατάσχεση, για συνολικό ποσό οφειλής μικρότερο των 50 ευρώ, δεν υποβάλλεται η Δήλωση Τρίτου, τυχόν δε υφιστάμενο ποσό δεν αποδίδεται από το πιστωτικό ίδρυμα στην Υπηρεσία που επέβαλε την κατάσχεση.

Υπενθυμίζεται ότι, το μέτρο της κατάσχεσης εις χείρας τρίτων αίρεται, με την υπαγωγή του οφειλέτη σε καθεστώς ρύθμισης, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος.

ΑΥΞΗΣΗ ΟΡΙΟΥ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Με πρόσφατο νόμο, θεσπίστηκε η αύξηση του ορίου του ακατασχέτου ποσού μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών δικαιωμάτων για χρέη προς το Δημόσιο που καταβάλλονται περιοδικά από 1.000,00 ευρώ σε 1.500,00 ευρώ.

Συγκεκριμένα, δεν επιτρέπεται η επιβολή κατάσχεσης επί μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικώς σε βάρος των οφειλετών του Δημοσίου, εφόσον το ποσό αυτών, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών, είναι μικρότερο των 1.500 ευρώ μηνιαίως, στις περιπτώσεις δε που ο μισθός, η σύνταξη ή το βοήθημα υπερβαίνει το ποσό των 1.500 ευρώ επιτρέπεται η κατάσχεση μέχρι του ¼ αυτών, όμως σε κάθε περίπτωση το εναπομένον ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 1.500 ευρώ.

Κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί μέχρι την 06.04.2014 και εμπίπτουν στο κατά το ανωτέρω ακατάσχετο ποσό, αίρονται ή περιορίζονται κατά περίπτωση μετά από αίτηση του οφειλέτη, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών από τα οποία προκύπτει το συνολικό ύψος των αποδοχών ή συντάξεων.

Σημειώνεται ότι, η ανωτέρω διάταξη δεν έχει αναδρομική ισχύ.

ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΑ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΩΝ

Από το 2013 θεσπίστηκε το ακατάσχετο για απαιτήσεις φυσικών προσώπων από καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ και των 2.000 ευρώ σε περίπτωση κοινού λογαριασμού, εξαιρουμένου του Δημοσίου ως δανειστή.

Για την υλοποίηση της διάταξης αυτής απαιτείται η υποβολή δήλωσης εκ μέρους του καταθέτη προς ένα εκ των πιστωτικών ιδρυμάτων και για ένα και μόνο λογαριασμό για τον οποίο θα ισχύει το ακατάσχετο.

Από το 2014, η ανωτέρω διάταξη επεκτείνεται και στις περιπτώσεις επιβολής κατασχέσεων από το Δημόσιο, εις χείρας των πιστωτικών ιδρυμάτων ως τρίτων.

Συγκεκριμένα, για κάθε φυσικό πρόσωπο θεσπίζεται το ακατάσχετο για απαιτήσεις από καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε ατομικό ή κοινό λογαριασμό μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ και για ένα και μόνο πιστωτικό ίδρυμα.

Για την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης απαιτείται η γνωστοποίηση από το φυσικό πρόσωπο του τραπεζικού λογαριασμού, με υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης, η οποία εν συνεχεία θα πρέπει να ενημερώσει τα πιστωτικά ιδρύματα για την υποβαλλόμενη δήλωση.

Εφόσον υπάρχει λογαριασμός περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων, θα πρέπει να γνωστοποιηθεί, αποκλειστικά και μόνο, ο λογαριασμός αυτός, καθώς η διάταξη είναι δεσμευτική ως προς το ακατάσχετο ενός και μόνο λογαριασμού και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την εφαρμογή της ως άνω διάταξης απαιτείται η έκδοση απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σχετικά με τον τρόπο υποβολής της ηλεκτρονικής δήλωσης και πιστοποίησης του χρόνου της παραλαβής, τα στοιχεία της υποβαλλόμενης δήλωσης και τον τρόπο ενημέρωσης των πιστωτικών ιδρυμάτων.

ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Για τις επιβληθείσες κατασχέσεις εις χείρας των πιστωτικών ιδρυμάτων, ως τρίτων, η Δήλωση Τρίτου γίνεται υποχρεωτικά εντός 8 εργασίμων ημερών από της επιδόσεως του κατασχετηρίου, σε αντιδιαστολή με τις λοιπές Δηλώσεις Τρίτων οι οποίες γίνονται εντός 8 ημερολογιακών ημερών από την επίδοση του κατασχετηρίου.

Πηγή: matrix.gr