Βαθμολογία

Τέλος οι μακροχρόνιες ιδιοκτησιακές αντιδικίες

Τέλος στις μακροχρόνιες ιδιοκτησιακές αντιδικίες μεταξύ Δημοσίου και ιδιωτών επιδιώκει να βάλει το ΥΠΟΙΚ με νομοσχέδιο που κατέθεσε σήμερα προς διαβούλευση και το οποίο προβλέπει:

- τη συμβιβαστική επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών μεταξύ ιδιωτών και Ελληνικού Δημοσίου, υπό τον όρο ότι υφίσταται εκκρεμοδικία και δεν έχει εκδοθεί πρωτόδικη απόφαση.

- Τον τερματισμό της δικαστικής είτε με την αυτούσια διανομή του επίδικου ακινήτου μεταξύ των διαδίκων, είτε με την καταβολή σε χρήμα της εμπορικής αξίας του 50% του ακινήτου από τον ιδιώτη στο Δημόσιο

- Ότι ο ιδιώτης που διεκδικεί τις εκτάσεις έχει συνεχόμενους τίτλους που ανάγονται πριν το 1926 και έχουν εμβαδόν τουλάχιστον 50 στρέμματα, για ακίνητα εκτός σχεδίου πόλης και 20 στρέμματα, για ακίνητα εντός σχεδίου πόλης.

Τι προβλέπεται

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η διοικητική αναγνώριση, ως ιδιωτικής, εδαφικής έκτασης για την οποία συντρέχουν σωρευτικά οι παραπάνω προϋποθέσεις, γίνεται με τον όρο, ο δικαιοδόχος του φερόμενου στους επικαλούμενους αρχικούς τίτλους ως ιδιοκτήτη της έκτασης είτε :

α. Να μεταβιβάσει στο Ελληνικό Δημόσιο, ως εδαφικό αντάλλαγμα, διαιρετό τμήμα της έκτασης, κατ΄ επιλογή του, που να ισοδυναμεί ως προς την αξία του με το πενήντα τοις εκατό (50%) της πραγματικής αξίας του όλου ακινήτου, συμπεριλαμβανομένων τυχόν κτισμάτων, διαμορφώσεων, καλλιεργειών και άλλων κινητών και ακίνητων στοιχείων που επηρεάζουν την αξία, όπως αυτό θα προκύψει ύστερα από πρόταση διανομής που θα υποβληθεί από τον αιτούντα την αναγνώριση, κατόπιν εκτίμησης Πιστοποιημένου Εκτιμητή από τον Κατάλογο του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία θα λαμβάνει υπόψη και τυχόν προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο του φερόμενου ως ιδιοκτήτη, επιτρεπόμενης σε κάθε περίπτωση της κατάτμησης είτε

β. Να καταβάλει εφάπαξ, στο Ελληνικό Δημόσιο, ως χρηματικό αντάλλαγμα, το πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής ως άνω πραγματικής αξίας, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να είναι μικρότερη της αντικειμενικής της αξίας.

Η επιλογή του φερόμενου ως ιδιοκτήτη μεταξύ των ανωτέρω υπό α) και β) εναλλακτικών είναι δεσμευτική για το Δημόσιο.

Πηγή: capital.gr