Βαθμολογία

H απάντηση της ΑΕΛ...

Σήμερα, 29-3-2014 και ώρα 13:00 κατόπιν προσκλήσεως συμβολαιογράφου Λάρισας, ο Προέδρος του ΔΣ και ο Γενικός Γραμματέας της ΑΕΛ προσήλθαν με σκοπό να παρίστανται και να προσυπογράψουν νέα πράξη κατάθεσης του κ. Luis Oliver Sierra, η οποία αφορούσε την εκ μέρους του προσκόμιση μεταφράσεων των εγγράφων όπως κατατέθηκαν την 18-3-2014 και ανοίχτηκαν και σφραγίστηκαν ενώπιον του συμβολαιογράφου σε εκτέλεση της υπεύθυνης δήλωσης που προσκομίστηκε και περιγράφεται στην υπ' αριθ. 14 στοιχείο του συνταχθέντος εγγράφου ως εξής " 14)    Η από 18-3-2014 βεβαίωση του ως άνω εκπροσώπου της εταιρίας περί παραδόσεως μεταφράσεων των προσκομισθέντων εγγράφων μέχρι 30-3-2014".

Στη συνάντηση προσήλθε από πλευράς κ. Luis Oliver Sierra, ο εν Λαρίση εκπρόσωπός του (;) κ. Λουκάς Σάββα, χωρίς να φέρει καμία έγγραφη εξουσιοδότηση από μέρους του κ. Oliver προκειμένου να προσκομίσει και να καταθέσει έγγραφα που όπως δήλωσε του απεστάλησαν ταχυδρομικά.

Το πρώτο έγγραφο αφορούσε τη μετάφραση της εγγυητικής επιστολής που είδε το φως της δημοσιότητας μέσω διαρροής του κ. Oliver και συνημμένο στη μετάφραση αυτή, ήταν άλλο προφανώς διαφορετικό έγγραφο "εγγυητικής" από το κατατεθέν την 18-3-2014, από διαφορετική εταιρία, ενός φύλλου αντί για δύο και με άλλα εντελώς χαρακτηριστικά.

Οι εκπρόσωποι του ΔΣ, αφού εξήγησαν στον κ. Σάββα ότι βρίσκονται εκεί μόνο για τις ανάγκες καταθέσεως μεταφράσεων των ήδη κατατεθέντων από 18-3-2014 εγγράφων, αρνούνται να παραλάβουν συνημμένο στη μετάφραση της "εγγυητικής" άλλο συνημμένο έγγραφο εντελώς διαφορετικό, από άλλη εταιρία, με άλλο περιεχόμενο από αυτό που ήδη παρέλαβαν την 18-3-2014. Οι εκπρόσωποι του ΔΣ δέχτηκαν από τον κ. Σάββα πρωτοφανή εκβιασμό ότι αν δεν δεχτούν όλα τα νέα έγγραφα, δεν πρόκειται να καταθέσει τις μεταφράσεις αυτών. Στο σημείο αυτό οι εκπρόσωποι του ΔΣ της ΑΕΛ αποχώρησαν αρνούμενοι να παραλάβουν οποιοδήποτενέο έγγραφο, αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στον εξευτελισμό της ΑΕΛ και του ΔΣ και στην εν γένει κοροϊδία που συστηματικά και επισταμένα επιχειρείταικαι η οποία ξεκινά από τις 12-3-2014.

Ήδη, από τις 12 Μαρτίου 2014, με αίτηση του κ. Λουκά Σάββα η οποία εστάλη στο Σωματείο μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ζητήθηκαν πληροφορίες επί της προσκλήσεως ενδιαφέροντος όπως επακριβώς αναφέρεται στο κάτωθι παρατιθέμενο κείμενο:

Το Σωματείο, σε απάντηση της άνω επιστολής, και σε εφαρμογή της παραγράφου 2 περί άμεσης απάντησης στο mail του κ. Σάββα, απέστειλε σε αυτόν και έλαβε από αυτόν αυθημερόν το κάτωθι mail:

Εν συνεχεία προχώρησε στην έκδοση του υπ’ αριθμόν379/12-3-2014 εξερχόμενου εγγράφου, το οποίο ο κ. Σάββα παρέλαβε μέσω mail. Το έγγραφο αυτό είναι το κάτωθι:

Ο κ. Σάββα γνώριζε ήδη από τις 12-3-2014 ότι το Σωματείο επιθυμεί την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής ελληνικής τραπέζης ή αλλοδαπής τραπέζης εγνωσμένης φερεγγυότητας ή τραπεζική επιταγή με κατάθεση αυτής σε συμβολαιογράφο.

Κατόπιν των ανωτέρω, το ΔΣ καταγγέλει την προσπάθεια αντικατάστασης του εγγράφου της "εγγυητικής" με ένα άλλο, υπό το πρόσχημα προσκόμισης της μετάφρασης. Συνεχίζει τη διερεύνηση της κατατεθείσης από 18-3-2014 "εγγυητικής" με το αρμόδιο τμήμα της Τράπεζας της Ελλάδος και το πόρισμά της εφόσον διαπιστωθούν ποινικά κολάσιμες πράξεις θα το διαβιβάσει στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Παραδίδει στην κρίση του κοινού την μόνιμη και γραφική πλέον εμμονή του κ. Oliver να επικαλείται  - και δημόσια πλέον – ότι είναι ο μοναδικός υποψήφιος, παραλλάσσοντας σκόπιμα την απόφαση των ΓΣ της 9ηςΑυγούστου 2013 και 13-2-2014.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου.