Βαθμολογία

Το σχέδιο Στουρνάρα για έξοδο στις αγορές

Eντείνονται οι προετοιμασίες για την έξοδο της χώρας στις αγορές. Με το πολυνομοσχέδιο παρέχονται υπερεξουσίες στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους προκειμένου να αποκτήσει την ευελιξία που απαιτείται στις νέες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στη διάρκεια της απουσίας των τριών και πλέον χρόνων της Ελλάδας από τις διεθνείς αγορές.

Ταυτοχρόνως ο Οργανισμός εξοπλίζεται με τα απαραίτητα εργαλεία που θα επιτρέψουν στη χώρα να καλύψει το χρηματοδοτικό κενό για το 2014 – 2015.Ετσι ο ΟΔΔΗΧ πλέον, ως εντολοδόχος και για λογαριασμό του Ελληνικού θα έχει τη δυνατότητα όχι μόνο να εκδίδει αλλά και να διακρατεί και να διαχειρίζεται τίτλους του Ελληνικού Δημόσιου, με σκοπό τη χρήση τους για τη σύναψη πράξεων πώλησης με συμφωνία επαναγοράς (repos) ή για την παροχή εξασφάλισης σε πράξεις αντιστάθμισης κινδύνων (hedging), επί του συνόλου του χρέους του Ελληνικού Δημοσίου και με αντισυμβαλλόμενους χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Με τη διάταξη αυτή το Υπουργείο Οικονομικών «στρώνει το χαλί» για την την έξοδο του Ελληνικού Δημοσίου στις αγορές, (μετά τις εκλογές όπως δήλωσε ο ΥΠΟΙΚ Γ. Στουρνάρας), καθώς το σχέδιο προβλέπει πως εάν τα επιτόκια είναι υψηλά, οι νέοι τίτλοι να ανταλλαγούν μέσω swap, με υφιστάμενους τίτλους (προερχόμενους από το PSI) που κατέχουν οι τράπεζες και άλλοι θεσμικοί. Δηλαδή οι τίτλοι θα εκδίδονται από κοινοπραξία και με συμφωνία για ανταλλαγή τους με τίτλους μακροπρόθεσμης διάρκειας άνω των δέκα ετών. Καλύπτεται επίσης η δυνατότητα διαχείρισης από τον ΟΔΔΗΧ των αποθεματικών των φορέων γενικής κυβέρνησης πλην ασφαλιστικών ταμείων, που έχει ανακοινώσει το υπουργείο Οικονομικών.

Ο ΟΔΔΗΧ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, έχει διερευνήσει και προτίθεται να προβεί σε σύναψη πράξεων συμφωνιών repos με αντισυμβαλλόμενους φορείς της γενικής κυβέρνησης. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ΥΠΟΙΚ πρόκειται για ένα ποσό της τάξης των 3 δισ. ευρώ, από το οποίο θα δανείζεται το ΥΠΟΙΚ, για βραχυπρόθεσμες διάρκειες, καλύπτοντας έκτακτες ανάγκες πέραν εκείνων που καλύπτονται από το μηχανισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες στο τελικό στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες για την δημιουργία ενός repos ύψους 1,2 δισ. ευρω. Ωστόσο το «εργαλείο» αυτό έχει παρενέργειες καθώς τα κεφάλαια αυτά «αφαιρούνται» από τις τράπεζες, περιορίζοντας περαιτέρω την καταθετική τους βάση.

Σύμφωνα πάντως με το σχεδιασμό θα συνάπτονται συμφωνίες με τη μορφή repos μεταξύ του ΟΔΔΗΧ και τους φορείς της γενικής κυβέρνησης, ώστε το δημόσιο να δανείζεται βραχυπρόθεσμα, καλύπτοντας έκτακτες ανάγκες, από φορείς που έχουν ταμιακά διαθέσιμα. Με άλλες διατάξεις του Ν/Σ προβλέπεται:

Υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου συμβάσεις που συνάπτονται από το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, δαπάνης προϋπολογισμού, άνω των 500.000 ευρώ.

Καθίσταται ασφυκτικότερος ο έλεγχος των ΔΕΚΟ. Κάθε ΔΕΚΟ καταρτίζει και υποβάλλει τετραετές επιχειρησιακό σχέδιο σύμφωνο με τους δημοσιονομικούς στόχους του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Επίσης κάθε τρίμηνο, θα υποβάλουν έκθεση πεπραγμένων. Η υποβολή του επιχειρησιακού σχεδίου και η έκθεση πεπραγμένων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις, για να εγκριθούν τυχόν προσλήψεις προσωπικού.

Πηγή: thetoc.gr