Βαθμολογία

Δικαιούνται μόνο την καθαρή αμοιβή

Καμία άλλη αμοιβή, παροχή, ενίσχυση ή αποζημίωση, πέρα από τις καθαρές αμοιβές, δεν καταβάλλεται στους εργαζόμενους στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.

Το παραπάνω αναφέρει έγγραφο του υπουργείου Εργασίας με το οποίο δίνεται απάντηση σε ερώτημα σχετικά με την υπαγωγή ή μη των εργαζομένων στις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

Μεταξύ των άλλων αναφέρεται ότι οι σχέσεις μεταξύ ωφελουμένων και των επιβλεπόντων φορέων είναι σχέσεις εξαρτημένης εργασίας «ειδικού σκοπού» υπό τους όρους που θέτει ο νομοθέτης με τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΔ1 της παραγράφου ΙΔ του ν4152/2013 οι οποίες ως ειδικές διατάξεις κατισχύουν των γενικών διατάξεων.