Βαθμολογία

Προσωρινές συντάξεις εντός 75 ημερών

Προσωρινή σύνταξη το αργότερο σε 75 ημέρες σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, μπορούν να λάβουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες από τον ΟΑΕΕ, όπως προκύπτει από σχετική εγκύκλιο του φορέα.

Στην περίπτωση που η ασφάλιση είναι μόνο στον ΟΑΕΕ –και δεν είναι δυνατή η απονομή οριστικής σύνταξης σε διάστημα τριών μηνών– θα απονέμεται προσωρινή σύνταξη στους δικαιούχους στην οριζόμενη από τον νόμο προθεσμία των 45 ημερών από την αναγνώριση. Σε περίπτωση που υπάρχει διαδοχική ασφάλιση, η προσωρινή σύνταξη θα καταβάλλεται μέσα σε διορία 75 ημερών από την αναγνώριση. Η προσωρινή σύνταξη δεν θα απονέμεται εάν κατά την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος οφείλεται –συμπεριλαμβανομένης της οφειλής από αναγνώριση χρόνων– ποσό μεγαλύτερο του 30πλασίου του κατώτατου ορίου συντάξεων γήρατος του ΟΑΕΕ (για παλαιούς ασφαλισμένους) ή των νέων ασφαλισμένων (πλήρες ή μειωμένο) με ανώτατο όριο το ποσό των 20.000 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση το αίτημα προσωρινής θα απορρίπτεται.

Σε περίπτωση πλήρους εξόφλησης των εισφορών από αναγνώριση –ακόμη και μετά την αίτηση συνταξιοδότησης– επιτρέπεται η απονομή προσωρινής σύνταξης, αφού κατά την υποβολή του αιτήματος δεν υφίσταται άλλη οφειλή που να υπερβαίνει το προβλεπόμενο όριο. Η προσωρινή σύνταξη καταβάλλεται και μετά τη διακοπή επαγγέλματος και την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών. Ο υπάλληλος ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών που υποβάλλονται και σε περίπτωση που λείπουν, ενημερώνει τον υποψήφιο συνταξιούχο για την υποχρέωσή του να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα σε τρίμηνη προθεσμία, που αρχίζει από την ίδια ημερομηνία. Μετά την εμπρόθεσμη προσκόμιση των δικαιολογητικών –δηλαδή εντός τριμήνου από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης και της ενυπόγραφης ενημέρωσης του ασφαλισμένου– η υπηρεσία θα προβαίνει σε χορήγηση προσωρινής σύνταξης, μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία των 45 ή 75 ημερών, η οποία όπως είναι εύλογο, αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών και όχι από την ημερομηνία υποβολής του συνταξιοδοτικού αιτήματος.

Οι χρόνοι επιδοτούμενης ανεργίας, επιδοτούμενης ασθένειας, κύησης, λοχείας και αναπηρικής σύνταξης συνυπολογίζονται υπό προϋποθέσεις στον συντάξιμο χρόνο για θεμελίωση, χωρίς να προηγείται διαδικασία αναγνώρισης. Επομένως είναι δυνατή η απονομή προσωρινής σύνταξης στους δικαιούχους με συνυπολογισμό των χρόνων αυτών από την καθιέρωσή της. Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι η κατάθεση των δικαιολογητικών μέσα σε τρίμηνη προθεσμία από την ημερομηνία υποβολής του συνταξιοδοτικού αιτήματος, συνδέεται απόλυτα με την υποχρέωση του υπαλλήλου να ελέγχει την πληρότητα των στοιχείων που προσκομίζονται και να ενημερώνει τον υποψήφιο συνταξιούχο για την υποχρέωση υποβολής μέσα στην προβλεπόμενη τρίμηνη προθεσμία. Η εγκύκλιος αφορά τόσο τα συνταξιοδοτικά αιτήματα που θα υποβληθούν όσο και αυτά που βρίσκονται σε εκκρεμότητα.

Το συνταξιοδοτικό αίτημα λογίζεται σε κάθε περίπτωση και ως αίτημα απονομής προσωρινής σύνταξης, και δεν απαιτείται ειδική για τον σκοπό αυτό αίτηση. Η υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο ασφαλισμένος γνωστοποιεί τα στοιχεία του, θα πρέπει να συνυποβάλλεται με την αίτηση συνταξιοδότησης, αλλά δεν αποκλείεται και η εκ των υστέρων υποβολή της (εφόσον αυτή έχει συμπληρωματικό χαρακτήρα).

Πηγή: Η Καθημερινή