Βαθμολογία

Ποιοι εξαιρούνται από την κινητικότητα

Διευκρινίσεις σχετικά με τους δημόσιους υπαλλήλους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και την αξιολόγηση τους εξέδωσε το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, το οποίο παράλληλα αναφέρει και τις κατηγορίες των εν λόγω υπαλλήλων οι οποίοι εξαιρούνται από την διαθεσιμότητα και την μηχανισμό κινητικότητας. Συγκεκριμένα, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης διευκρινίζει τις κατηγορίες υπαλλήλων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης οι οποίοι θα εξαιρεθούν:
Υπάλληλοι με σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%: προκειμένου οι υπάλληλοι να εξαιρεθούν από τη διαθεσιμότητα, διευκρινίζεται ότι ειδικά για την περίπτωση του/της συζύγου δεν εξετάζεται ο πίνακας 9 του Ε1.
Υπάλληλοι οι οποίες είναι μητέρες τέκνων με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%: προκειμένου να εξαιρεθούν της διαθεσιμότητας, στο έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας του εισοδήματος, να εξετάζονται οι κωδικοί του υπόχρεου (ή του συζύγου). Οι εξαιρέσεις από τη διαθεσιμότητα του ν. 4172/2013 είναι προνοιακού χαρακτήρα και δεν θα ήταν δυνατό να αφορούν μόνο τους άνδρες υπαλλήλους.
Υπάλληλοι για τους οποίους εκκρεμεί η έκδοση πιστοποιητικού ΚΕΠΑ: Εφόσον προσκομίσουν στις υπηρεσίες τους το πρόσφατο πιστοποιητικό ΚΕΠΑ προκειμένου να εξαιρεθούν της διαθεσιμότητας, θεωρείται αυτονόητο ότι δεν λαμβάνονται υπόψη οι σχετικοί πίνακες 3 ή 9 του έντυπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης του/της υπαλλήλου, καθότι κατά το χρόνο υποβολής των δηλώσεων δεν υπήρχε το απαιτούμενο δικαιολογητικό πιστοποίησης της αναπηρίας, για να συνυποβληθεί και συνεπώς, να συμπληρωθούν οι πίνακες 3 ή 9.
Για τον υπολογισμό των μορίων που προκύπτουν από τον βαθμό βασικού τίτλου σπουδών των υπαλλήλων κατηγορίας ΥΕ, με απολυτήριο δημοτικού, θα πρέπει οι Διευθύνσεις Διοικητικού να προβούν σε αναγωγή του βαθμού στην αντίστοιχη κλίμακα (δηλαδή μέσω της απλής μεθόδου των τριών, να γίνει αναγωγή του βαθμού του απολυτηρίου στην κλίμακα του 20 και πολλαπλασιασμός του αποτελέσματος με τον προβλεπόμενο συντελεστή 0,70)».

Πηγή: iefimerida.gr