Βαθμολογία

Προοπτικές απασχόλησης στον αγροτικό τομέα

Τη δυνατότητα σε ανέργους αλλά και σε ασφαλισμένους του ΟΓΑ με χαμηλό αγροτικό εισόδημα, να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες (μέσω κατάρτισης) για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του νομού στον πρωτογενή τομέα δίνει η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Κοινωνική Τρικαλινή Πολιτεία στο πλαίσιο των Τοπικών Σχεδίων Απασχόλησης. Το πρόγραμμα στηρίζεται στη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, προβλέπεται η στοχευόμενη επιλογή 60 ανέργων ατόμων από την περιοχή του νομού Τρικάλων, στην πλειοψηφία τους γυναίκες, ώστε να αντιμετωπιστεί ο υψηλός δείκτης ανεργίας τους στις περιοχές που εστιάζει το σχέδιο, ενώ έμφαση δίνεται και στην ενίσχυση της προώθησης των νέων με το 50% των ωφελούμενων ανέργων να είναι κάτω το 25 ετών.
Πιο συγκεκριμένα, αναμένεται να ωφεληθούν 37 γυναίκες και 23 άντρες, συνολικά οι 30 εκ των οποίων θα είναι κάτω των 25 ετών και οι υπόλοιποι 30 άνω των 25. Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάμεσα στους ανέργους συμπεριλαμβάνονται νέοι επιστήμονες και ασφαλισμένοι ΟΓΑ με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ για το οικονομικό έτος 2011 το δε ατομικό, πραγματικό ή αντικειμενικό, από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000 ευρώ.
Αυτοί αφού επωφεληθούν των δράσεων κατάρτισης της πράξης και λάβουν την κατάλληλη προετοιμασία και επαγγελματική στήριξη μέσα από τις προβλεπόμενες ώρες συνεδρίας, θα προωθηθούν στη συνέχεια στην αγορά εργασίας ως επαγγελματίες ή ως μισθωτοί σε δυναμικούς κλάδους σχετιζόμενους με τις καλλιέργειες και τον αγροτουρισμό, που εμφανίζουν ευοίωνες προοπτικές και κρίνονται ότι μπορούν να απορροφήσουν νέο εργατικό δυναμικό στην περιοχή.
Η υλοποίηση έτσι τμημάτων κατάρτισης 91 ωρών το καθένα (συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης) στα αντικείμενα των πράσινων καλλιεργειών, της μεταποίησης και εμπορίας τοπικών αγροτικών προϊόντων και των ειδικών εναλλακτικών μορφών τουρισμού (αγροτουρισμός – οικοτουρισμός) αποσκοπούν στην επαγγελματική τους προετοιμασία.
Για το σκοπό αυτό τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει εναρκτήρια ημερίδα που θα παρουσιαστεί ενδελεχώς ο σκοπός και το Σχέδιο Δράσης της Αναπτυξιακής Σύμπραξης. Περισσότερες πληροφορίες θα αναρτηθούν προσεχώς στον ιστότοπο: aeiforiki.eu.