Βαθμολογία

Μεγάλη πτώση των εσόδων στις εφημερίδες

Περαιτέρω σημαντική πτώση της παραγωγής της, που εμποδίζει την επαναφορά της σε θετικά λειτουργικά αποτελέσματα, καταγράφει εφέτος η βιομηχανία έκδοσης εφημερίδων και περιοδικών, η οποία το 2012 περιόρισε δραστικά τις ζημιές της, αλλά δεν μπόρεσε να αντιστρέψει τη συνεχή κατά την τελευταία πενταετία κάμψη των εσόδων της.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ο όγκος των εκτυπώσεων εφημερίδων το πρώτο εξάμηνο του 2013 συρρικνώθηκε κατά 26%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2012, προφανώς κυρίως λόγω της μειωμένης ύλης των εκδοτικών προϊόντων και της πτώσης της συνολικής κυκλοφορίας τους, μετά και την παύση των εργασιών σειράς επιχειρήσεων του τομέα. Επίσης, ο όγκος των εκτυπώσεων άλλων εντύπων, συμπεριλαμβανομένων των περιοδικών, παρουσίασε μείωση της τάξεως του 6%.

Ο τομέας της έκδοσης εφημερίδων και περιοδικών, όπως αυτός εκφράζεται πλέον από τις επιχειρήσεις του που συνεχίζουν τη λειτουργία τους, εμφάνισε το 2012, σε σύγκριση με το 2011, μειωμένες κατά 70% περίπου ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (-31,1 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία), ίσες προς το -7% των συνολικών εσόδων του (-22,8% το 2011), σε συνθήκες πτώσης των εσόδων του κατά 10% περίπου σε συγκρίσιμη βάση και βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά 3,3 εκατοστιαίες μονάδες (33,2% το 2012, από 29,9% το 2011).

Η συμπίεση των λειτουργικών ζημιών, που οδήγησε τελικώς σε μειωμένες καθαρές ζημιές (77,8 εκατ. ευρώ), οφείλεται εξίσου, πρώτον στον δραστικό περιορισμό των δαπανών εμπορικής και διοικητικής λειτουργίας, δεύτερον στη συρρίκνωση του κόστους εργασίας και τη βελτίωση του μεικτού περιθωρίου και, τρίτον, στην καταγραφή μειωμένων απομειώσεων στοιχείων του ενεργητικού, που το 2011 είχαν εκτινάξει σε υψηλά επίπεδα τις συνολικές ζημιές του τομέα.

Τα συνολικά έσοδα 74 ΑΕ και ΕΠΕ έκδοσης εφημερίδων και περιοδικών, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2012 σε 442,3 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 36,3 εκατ. ευρώ (-8%). Ωστόσο σε συγκρίσιμη βάση, δεδομένου ότι ορισμένες επιχειρήσεις διαφοροποίησαν την εταιρική δομή τους, η πτώση των πωλήσεων ανέρχεται σε περίπου 10%, ενώ είναι σημαντικά μεγαλύτερη αν συνυπολογιστούν εκείνες των επιχειρήσεων που τέθηκαν εκτός αγοράς. Μείωση των πωλήσεων παρουσίασαν οι 55 από τις 74 επιχειρήσεις (74% του συνόλου), καθώς οι υπόλοιπες 23 (70%) τις αύξησαν. Σε συγκρίσιμη βάση, μείωση των πωλήσεων παρουσίασαν οι 59 από τις 74 επιχειρήσεις (80% του συνόλου).

Οι 74 αυτές εναπομείνασες εκδοτικές εταιρείες στις 31.12.2012 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 620 εκατ. ευρώ και κατέγραψαν:

- Μεικτά κέρδη 146,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2% (+3,6 εκατ. ευρώ, εν μέρει λόγω της ενσωμάτωσης θυγατρικών).

- Ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 31,1 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 71% (+77,9 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις αντίστοιχες ζημιές ύψους 109 εκατ. ευρώ το 2011).

- Ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) 44,2 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 63% (+75,4 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις αντίστοιχες ζημιές ύψους 119,6 εκατ. ευρώ το 2011) και ίσες προς το -10,0% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -25,0% το 2011.

- Ζημιές προ φόρων 70,7 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 50% σε ποσοστό και κατά 69,5 εκατ. ευρώ σε αξία (ζημιές 140,1 εκατ. ευρώ το 2011) και είναι ίσες προς το -16,0% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -29,3% το 2011.

- Καθαρές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 77,8 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 43% σε ποσοστό και κατά 58,4 εκατ. ευρώ περίπου σε αξία (ζημιές 136,2 εκατ. ευρώ το 2011) και είναι ίσες προς το -17,6% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -28,5% το 2011.

Με κριτήριο τα τελικά, καθαρά αποτελέσματα κερδοφόρες ήταν, οριακά στην πλειονότητά τους, οι 27 από τις 74 επιχειρήσεις (36% του συνόλου), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 47 (64% του συνόλου), οι οποίες παρουσίασαν ζημιές, οριακές έστω (14 από αυτές είχαν ζημιές άνω του ενός εκατ. ευρώ και συνολικές 72,7 εκατ. ευρώ).

Οι συνολικές ζημιές του τομέα το 2012 υπερβαίνουν φυσικά αυτές των 74 εταιρειών, αφού δεν περιλαμβάνουν τις ζημιές των επιχειρήσεων που έπαυσαν ή διέκοψαν τη λειτουργία τους, καθώς και όσων εξακολουθούν να λειτουργούν και ήταν ζημιογόνες, αλλά δεν έχουν γνωστοποιήσει ακόμη τα ετήσια οικονομικά τους αποτελέσματα.

Τα ίδια κεφάλαια των 74 επιχειρήσεων (49,7 εκατ. ευρώ στις 31.12.2012) μειώθηκαν το κατά 57% (-64,9 εκατ. ευρώ), λόγω των νέων ζημιών, παρά τη λογιστική αναπροσαρμογή μέρους των παγίων. Παράλληλα, μειώθηκε το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων (622,8 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) κατά 7% (-43,4 εκατ. ευρώ).

Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα συρρικνώθηκε σε μόλις 8,0% το 2012, από 17,2% το 2011, καθώς αρκετές έχουν πλέον αρνητικά ίδια κεφάλαια και η συνέχιση της λειτουργίας τους προϋποθέτει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, την εισροή νέων κεφαλαίων σε αυτές, σε εύλογο χρονικό διάστημα. Συγχρόνως, οι συνολικές υποχρεώσεις τους (573,2 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) αυξήθηκαν κατά 3,9% (+21,5 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω ενσωμάτωσης θυγατρικών), με παράλληλη αύξηση όμως των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων και μείωση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, που ενισχύουν την εύθραυστη κεφαλαιακή ευστάθεια του τομέα. Πτώση κατά 6% παρουσίασε εξάλλου, παρά την ενσωμάτωση θυγατρικών, το πάγιο ενεργητικό τους.

Πηγή: newsit.gr