Με κατεπείγουσα διαδικασία το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σπεύδει να επιταχύνει το εγχείρημα της συλλογής και κωδικοποίησης δεδομένων σχετικά με τις επιπτώσεις σε υποδομές ιδιαίτερης σημασίας από την πλημμύρα λόγω της καταιγίδας Daniel στην περιοχή της Θεσσαλίας.

Λόγω ακριβώς του κατεπείγοντος χαρακτήρα η αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΕΝ ενέκρινε την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την επιλογή συμβούλου που θα αναλάβει το συγκεκριμένο έργο.

Η σκοπιμότητα αυτής της υπηρεσίας έγκειται στο γεγονός ότι οι έκτακτες και εξαιρετικά απρόβλεπτες καταστάσεις (κατ’ ουσίαν, καταστάσεις που έχουν τα χαρακτηριστικά ανωτέρας βίας) οι οποίες σχετίζονται με τις καταστροφές που προκάλεσαν στην περιοχή της Θεσσαλίας οι πλημμύρες λόγω της καταιγίδας Daniel, καθιστούν απολύτως αναγκαία την εμπεριστατωμένη ανάλυση των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί.

Όπως τονίζεται στο σκεπτικό της απόφασης, η καταγραφή της έκτασης και του μεγέθους της καταστροφής είναι κρίσιμης σημασίας ώστε να κατανοηθεί εις βάθος η κατάσταση και να προαχθεί ο βέλτιστος δυνατός σχεδιασμός για την διαχείριση και την αντιμετώπιση των άκρως αρνητικών συνεπειών, ενόψει και της 1ης αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας.

«Ειδικότερα, με την υλοποίηση της απολύτως αναγκαίας και κατεπείγουσας αιτούμενης δαπάνης θα αποκτήσουμε πληρέστερη εικόνα βασισμένη σε δεδομένα, για τις καταστροφικές επιπτώσεις της πλημμύρας ώστε, σε συνδυασμό με την εις βάθος μελέτη της χωρικής και χρονικής εξέλιξης του φαινομένου, να βελτιώσουμε σημαντικά τις δυνατότητες σχεδιασμού και διαχείρισης παρόμοιων φαινομένων σε προ-, συν- και μέτα- καταστροφικό στάδιο» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

newmoney.gr