Βαθμολογία

Αποφάσεις Διαιτητικού Δικαστηρίου

Το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ έλαβε κατά την τελευταία του συνεδρίαση τις ακόλουθες αποφάσεις.

-Επέβαλε στην ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ Ο ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Π.Α.Σ.Α. ΗΡΟΔΟΤΟΣ Π.Α.Ε.», μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος επαγγελματία ποδοσφαιριστή Ηλία Βρεττού, του συνολικού ποσού των δέκα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτών του ευρώ ( 10.942,40 ), πλέον του ποσού των τριακοσίων ( 300,00 ) ευρώ για δικαστική δαπάνη, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της υπ’ αριθ. 571 / 2022 τελεσίδικης απόφασης της Π.Ε.Ε.Ο.Δ. / Ε.Π.Ο. , την ποινή της αφαίρεσης των τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος, στο οποίο αγωνίζεται, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας. 

-Ρύθμισε την καταβολή της οφειλής της Π.Α.Ε. με την επωνυμία «ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ Π.Α.Ε.», ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης ποδοσφαιρικής εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 1891 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», και τον διακριτικό τίτλο «Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 1891»: α) του ποσού των σαράντα μία χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και έξι λεπτών (41.864,06€) και β) του ποσού των πεντακοσίων ευρώ (500,00€) ως επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης του αιτούντος ποδοσφαιριστή Χρήστου Αραβίδη, σε τέσσερις(4) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, πλέον των νόμιμων τόκων, της πρώτης δόσης καταβλητέας την εικοστή (20η) ημέρα από τη δημοσίευση της παρούσας και εκάστης των επόμενων μηνιαίων δόσεων, την αντίστοιχη ημέρα καταβολής της πρώτης δόσης.
Ενεργοποίησε κατά της καθ’ ης, για την περίπτωση μη τήρησης της παραπάνω ρύθμισης και εξόφλησης του αιτούντος ποδοσφαιριστή, τις ποινές που επιβλήθηκαν δυνάμει της υπ’ αριθ. 19/2023 απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή, σε ποσοστό 50%, ήτοι : α) του ποσού των σαράντα μία χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και έξι λεπτών (41.864,06€) και β) του ποσού των πεντακοσίων ευρώ (500,00€) ως επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης του αιτούντος, πλέον των νόμιμων τόκων, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο σκεπτικό της υπ’ αριθ. 354/2021 τελεσίδικης απόφασης της ΠΕΕΟΔ/ΕΠΟ.

-Επέβαλε στην ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΠΑΕ» μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή, σε ποσοστό 50% : α) του 50% του ποσού των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα ενός ευρώ και δεκαοκτώ λεπτών (24.831,18 €), πλέον των νομίμων τόκων και β) του ποσού των διακοσίων ευρώ (200,00 €) για τα καταβλητέα στον αιτούντα ποδοσφαιριστή Ιωσήφ Λαμπρόπουλο έξοδα της διαιτητικής διαδικασίας, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της υπ’ αριθμ. 168/2021 τελεσίδικης απόφασης της Α' Ε.Ε.Ο.Δ./ΕΠΟ, την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον πίνακα του πρωταθλήματος, στο οποίο μετέχει.

-Επέβαλε στην ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΠΑΕ» μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή Αλκιβιάδη Μαρκοπουλιώτη, σε ποσοστό 50% : α) του ποσού των δέκα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (16.668,74 €) για επιδικασθέν κεφάλαιο, και β) του ποσού των τριακοσίων ευρώ (300,00 €) για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη, πλέον των νομίμων τόκων, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της υπ’ αριθμ. 402/2021 τελεσίδικης απόφασης της Α' Ε.Ε.Ο.Δ./ΕΠΟ, την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον πίνακα του πρωταθλήματος, στο οποίο μετέχει.

-Επέβαλε στην ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Α.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Π.Α.Ε.», μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος επαγγελματία ποδοσφαιριστή Δημήτρη Πολίτη, του συνολικού ποσού των τεσσάρων χιλιάδων εξήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών του ευρώ ( 4.069,99 ), πλέον του ποσού των τριακοσίων ( 300,00 ) ευρώ για δικαστική δαπάνη, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της υπ’ αριθ. 587 / 2022 τελεσίδικης απόφασης της Π.Ε.Ε.Ο.Δ. / Ε.Π.Ο. , την ποινή της αφαίρεσης των τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος, στο οποίο αγωνίζεται, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.

-Ενεργοποίησε σε βάρος της Π.Α.Ε. με την επωνυμία «ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ», μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή ALBERT BRUCE του JONAS, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 373/2021 τελεσίδικης απόφασης της Π.Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο., σε ποσοστό 50% του ποσού των 7.286,24 ευρώ, για το κεφάλαιο και 100 ευρώ για δικαστική δαπάνη της 373/2021 απόφασης ΠΕΕΟΔ/ΕΠΟ πλέον των νομίμων τόκων, την επιβληθείσα με την υπ’ αριθ. 17/2023 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου ποινή της αφαιρέσεως τριών (3) βαθμών, από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, κατά την αγωνιστική περίοδο 2022-2023, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.

-Ενεργοποίησε σε βάρος της Π.Α.Ε. με την επωνυμία «ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ», μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΤΣΕΛΕΠΙΔΗ του Ιωάννη, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 249/2021 τελεσίδικης απόφασης  της Π.Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο., σε ποσοστό 50% του ποσού των 5.664,13 ευρώ, πλέον των νομίμων τόκων, την επιβληθείσα με την υπ’ αριθ. 15/2023 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου  ποινή της αφαιρέσεως τριών (3) βαθμών, από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, κατά την αγωνιστική περίοδο 2022-2023, εντός προθεσμίας πέντε (5)  εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.

-Ενεργοποίησε σε βάρος της καθ’ ης η αίτηση Π.Α.Ε. με την επωνυμία «ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ», μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 314/2022 τελεσίδικης απόφασης της Π.Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο., σε ποσοστό 50% α) του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα επτά ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (4.957,375 ευρώ), και β) 150,00 για τη δικαστική δαπάνη, πλέον των νομίμων τόκων, την επιβληθείσα με την υπ’ αριθ. 16/2023 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου ποινή της αφαιρέσεως τριών (3)  βαθμών, από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, κατά την αγωνιστική περίοδο 2022-2023, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη  ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.

-Ενεργοποίησε σε βάρος της Π.Α.Ε. με την επωνυμία «ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ», μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΥ, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 248/2021 τελεσίδικης απόφασης της Π.Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο., σε ποσοστό 50% α) του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ πλέον δικαστικής δαπάνης των 200,00 ευρώ, ήτοι εν συνόλω (4.200€), πλέον των νομίμων τόκων, την επιβληθείσα με την υπ’ αριθ. 13/2023 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου ποινή της αφαιρέσεως τριών (3) βαθμών, από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται,  κατά την αγωνιστική περίοδο 2022-2023, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.

-Ενεργοποίησε σε βάρος της Π.Α.Ε. με την επωνυμία «ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 1891 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ», μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή Ξενοφώντα Πάνου κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της υπ΄αρ. 428/2021 τελεσίδικης απόφασης της Π.Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο. α) ποσού 50% των 10.716,15 ευρώ και β) ποσού 300 ευρώ για επιδικασθείσα δαπάνη, την επιβληθείσα με την υπ’ αριθ. 12/2023 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου ποινή της αφαιρέσεως τριών (3) βαθμών, από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, κατά την αγωνιστική περίοδο 2022-2023, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.