Βαθμολογία

Αποφάσεις Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο πήρε τις παρακάτω αποφάσεις για την 11η αγωνιστική ημέρα του Πρωταθλήματος Super League 2022-23:

1/ ΠΑΕ ΑΡΗΣ: Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε τις αποδιδόμενες σε αυτήν πειθαρχική παράβαση. Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΡΗΣ α) τη χρηματική ποινή των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ για την 1η πράξη (παράβαση άρθρων  1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. β΄, 15 παρ. 4 περ. α’, δ’ του  Π.Κ. της ΕΠΟ), β) τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 2α πράξη την οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης  της καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης για όμοιες  πράξεις σε τρείς προγενεστέρως διενεργηθέντες αγώνες της  ιδίας αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει των υπ’ αριθ. 161/8-9- 2022, 180/30-9-2022 και 230/4-11-2022 τελεσίδικων αποφάσεων του παρόντος πειθαρχικού οργάνου (παράβαση άρθρων 1, 5  επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. β΄, 15 παρ. 3 περ. Ι α’, ε’ του Π.Κ.  της ΕΠΟ) και γ) τη χρηματική ποινή των δεκατριών χιλιάδων (13.000,00) ευρώ για την 2β πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ,  14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. β΄, 15 παρ. 3 περ. ΙΙ α’ του Π.Κ. της  ΕΠΟ). Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού  δεκατεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (14.500,00) ευρώ

2/ ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση.  Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ τη χρηματική ποινή των  χιλίων (1.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1,  2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 2 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

3/ ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε τις αποδιδόμενες σε αυτήν πειθαρχικές παραβάσεις.  Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ α) τη χρηματική ποινή  των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000,00) ευρώ για τις 1η και 3η πράξεις (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ.  α΄, 15 παρ. 4 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ), β) τη χρηματική ποινή  των τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) ευρώ για την 2η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15  παρ. 3 περ. Ι α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ), γ) τη χρηματική ποινή των  τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ για την 4α πράξη την οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της  πειθαρχικής της ευθύνης, για όμοια πράξη σε έναν  προγενεστέρως διενεργηθέντα αγώνα της ιδίας αγωνιστικής  περιόδου, δυνάμει της υπ’ αριθ. 228/4-11-2022 τελεσίδικης  αποφάσεως του παρόντος πειθαρχικού οργάνου (παράβαση  άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 2 περ. α’  του Π.Κ. της ΕΠΟ) και δ) τη χρηματική ποινή των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ για την 4β πράξη την οποία τέλεσε καθ’  υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της  ευθύνης, για όμοια πράξη σε έναν προγενεστέρως  διενεργηθέντα αγώνα της ιδίας αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει  της υπ’ αριθ. 228/4-11-2022 τελεσίδικης αποφάσεως του  παρόντος πειθαρχικού οργάνου (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 2 περ. β’ ιι). Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού τριάντα  χιλιάδων (30.000,00) ευρώ.

4/ ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, Κ. ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ (Αντιπρόεδρος), Ι. ΒΡΕΝΤΖΟΣ (Μέλος Δ.Σ.) Δ. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ (Αντιπρόεδρος): - Απαλλάσσει τον 4ο εγκαλούμενο από τις αποδιδόμενες σε αυτόν πειθαρχικές παραβάσεις. - Απαλλάσσει τον 2ο εγκαλούμενο της υπό στοιχεία 1) Α) πράξης. - Απαλλάσσει τον 2ο εγκαλούμενο της υπό στοιχεία 1) Γ) (ι) πράξης καθ’ ο μέρος αφορά μόνο στην είσοδο αυτού στον  αγωνιστικό χώρο. - Απαλλάσσει τον 3ο εγκαλούμενο της υπό στοιχείο 1) Α)  (ι) πράξης.  - Δέχεται κατά τα λοιπά ότι οι εγκαλούμενοι τέλεσαν τις λοιπές αποδιδόμενες σε αυτούς πειθαρχικές παραβάσεις. - Επιβάλλει: [Ι] Στον 2ο εγκαλούμενο Κ. ΚΑΡΑΠΑΠΑ για την  υπό στοιχεία 1) Β’) πράξη απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών (παράβαση άρθρων 12 παρ.  1 περ. β’, 11 και 10 παρ. 1 περ. β’, του Π.Κ. της ΕΠΟ), για την  υπό στοιχεία 1) Γ) (ι) πράξη απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο  για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών (παράβαση άρθρων 12  παρ. 1 περ. β’, 11 και 10 παρ. 1 περ. δ Ι του ΠΚ της ΕΠΟ), για  την υπό στοιχείο 1) Γ) (ιι) και (ιιι) πράξη απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών (παράβαση  άρθρων 12 παρ. 1 περ. β’, 11 και 10 παρ. 1 περ. δ’ Ι του ΠΚ της ΕΠΟ) και για την υπό στοιχεία 1) Γ) (iv) πράξη απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών (παράβαση άρθρων 12 παρ. 1 περ. β’, 11 και 10 παρ. 1 περ. δ Ι  του ΠΚ της ΕΠΟ).  - Καθορίζει για τον 2ο εγκαλούμενο συνολική ποινή  απαγόρευσης εισόδου στο γήπεδο έξι (6) μηνών. - Επιβάλλει: [ΙΙ] Στον 3ο εγκαλούμενο Ι. ΒΡΕΝΤΖΟ για την  υπό στοιχείο 1) Β) (ι) πράξη απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο  για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών (παράβαση άρθρων 12  παρ. 1 περ. β’, 11 και 10 παρ. 1 περ. δ Ι του ΠΚ της ΕΠΟ) και για  την υπό στοιχείο 1) Β) (ιι) απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών (παράβαση άρθρων 12 παρ.  1 περ. β’, 11 και 10 παρ. 1 περ. δ Ι του ΠΚ της ΕΠΟ) και για την  υπό στοιχείο 1) Β) πράξη (είσοδος σε αποδυτήρια διαιτητών)  απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο για ένα (1) μήνα και  χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ (άρθρο 12 παρ. 5  ΚΑΠ της ΕΠΟ).  - Καθορίζει για τον 3ο εγκαλούμενο συνολική ποινή  απαγόρευσης εισόδου στο γήπεδο τριών (3) μηνών και  δεκαπέντε (15) ημερών. - Επιβάλλει: [ΙΙΙ] Στην 1η εγκαλούμενη ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ τη  χρηματική ποινή των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄ και 15  παρ. 4 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ) (για την υπό στοιχείο 1) Β)  πράξη του Κ. ΚΑΡΑΠΑΠΑ και για την υπό στοιχείο 1) Α) (ιι) για Ι.  ΒΡΕΝΤΖΟ) και χρηματική ποινή δεκαπέντε χιλιάδων (15.000)  ευρώ (άρθρο 5, 11 παρ. 3, 12, 10, παρ. 1 περ. β’ και δ Ι, 14 του  ΠΚ της ΕΠΟ). - Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή για την 1η εγκαλουμένη ΠΑΕ είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

5/ ΠΑΕ ΟΦΗ: Απαλλάσσει την εγκαλουμένη από την υπό στοιχείο α’ αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση. Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την υπό στοιχείο β’ αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση. Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΟΦΗ τη χρηματική ποινή των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ για την ως άνω πράξη την οποία  τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της  πειθαρχικής της ευθύνης για όμοιες πράξεις σε τρείς προγενεστέρως διενεργηθέντες αγώνες της ιδίας αγωνιστικής  περιόδου, δυνάμει των υπ’ αριθ. 151/1-9-2022, 193/14-10-2022  και 218/27-10-2022 τελεσίδικων αποφάσεων του παρόντος  πειθαρχικού οργάνου (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 2 περ. β’, ΙΙΙ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

6/ ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε τις αποδιδόμενες σε αυτήν πειθαρχικές παραβάσεις.  Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ α) τη χρηματική  ποινή των οκτώ χιλιάδων (8.000,00) ευρώ για την 1α πράξη την  οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της  πειθαρχικής της ευθύνης για όμοιες πράξεις σε οκτώ προγενεστέρως διενεργηθέντες αγώνες της ιδίας αγωνιστικής  περιόδου, δυνάμει των υπ’ αριθ. 145/25-8-2022, 157/8-9-2022,  168/16-9-2022, 177/30-9-2022, 196/14-10-2022, 206/21-10-2022,  216/27-10-2022 και 225/4-11-2022 τελεσίδικων αποφάσεων του  παρόντος πειθαρχικού οργάνου (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 2 περ. α’ του Π.Κ. της  ΕΠΟ), β) τη χρηματική ποινή των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ  για την 1β πράξη την οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης  της καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης για όμοιες πράξεις σε έξι προγενεστέρως διενεργηθέντες αγώνες της ιδίας  αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει των υπ’ αριθ. 145/25-8-2022,  168/16-9-2022, 196/14-10-2022, 206/21-10-2022, 216/27-10-2022 και 225/4-11-2022 τελεσίδικων αποφάσεων του παρόντος  πειθαρχικού οργάνου (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1,  2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 2 περ. β’ ιιι) του Π.Κ. της ΕΠΟ), γ) τη  χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 2η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15  παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ), δ) τη χρηματική ποινή των έξι χιλιάδων (6.000,00) ευρώ για την 3η πράξη την οποία τέλεσε  καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής  της ευθύνης για όμοιες πράξεις σε έξι προγενεστέρως  διενεργηθέντες αγώνες της ιδίας αγωνιστικής περιόδου,  δυνάμει των υπ’ αριθ. 145/25-8-2022, 157/8-9-2022, 168/16-9- 2022, 206/21-10-2022, 216/27-10-2022 και 225/4-11-2022 (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15  παρ. 3 περ. Ι α’, ε’, ΙΙΙ) του Π.Κ. της ΕΠΟ), ε) τη χρηματική ποινή  των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ για την 4η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15  παρ. 4 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ), στ) τη χρηματική ποινή των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ για την 5η πράξη (παράβαση  άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ) και ζ) τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 6η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ,  14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. β’ του Π.Κ. της  ΕΠΟ).  Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού δεκαέξι χιλιάδων πεντακοσίων (16.500,00) ευρώ.

7/ ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση.  Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ τη χρηματική ποινή των δύο  χιλιάδων (2.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ.  1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. β’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

8/ ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε τις αποδιδόμενες σε αυτήν πειθαρχικές παραβάσεις.  Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ α) τη χρηματική ποινή των  πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ για την 1η πράξη την οποία  τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της  πειθαρχικής της ευθύνης για όμοιες πράξεις σε έξι προγενεστέρως διενεργηθέντες αγώνες της ιδίας αγωνιστικής  περιόδου, δυνάμει των υπ’ αριθ. 144/25-8-2022, 152/1-9-2022, 169/16-9-2022, 186/6-10-2022, 195/14-10-2022 και 215/27-10- 2022 τελεσίδικων αποφάσεων του παρόντος πειθαρχικού  οργάνου (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 2 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ) και β) τη χρηματική  ποινή των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ για την 2η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15  παρ. 1 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).  Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού έξι χιλιάδων (6.000,00) ευρώ.

9/ ΠΑΕ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ , Π. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (Μεγαλομέτοχος): Απαλλάσσει τον 2ο εγκαλούμενο από την αποδιδόμενη σε  βάρος του πειθαρχική παράβαση του άρθρου 19 του Π.Κ. τηε  ΕΠΟ. Δέχεται ότι ο 2ος εγκαλούμενος τέλεσε την αποδιδόμενη σε βάρος του πειθαρχική παράβαση της υβριστικής  συμπεριφοράς – λόγω – προς το διαιτητή.  Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ τη χρηματική ποινή των  πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ για την συμπεριφορά του β’  εγκαλούμενου (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 10 παρ. 1 περ. δ Ι,  11, 12, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α’, του Π.Κ. της ΕΠΟ). Επιβάλλει στον Π. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ για τη πράξη, για την οποία κρίθηκε πειθαρχικώς ελεγκτέος την ποινή της  απαγόρευσης της εισόδου του στο γήπεδο για ένα (1) μήνα (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 10 παρ. 1 περ. δ Ι, 11, 12, 14 παρ.  1, 2, 3 και 4 περ. α’, του Π.Κ. της ΕΠΟ ).