Βαθμολογία

Αποφάσεις Π.Ε.Ε.Ο.Δ.

Κατά την τελευταία της συνεδρίαση, η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις.

Υποχρεώνει την Π.Α.Ε. Διαγόρα Ρόδου να καταβάλει στον Νικόλαο Σάϊμπερτ το συνολικό ποσό των δεκατριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα επτά ευρώ (13.257 €), και δη μέρος τούτου από 6,965,00 ευρώ (αναφερόμενο σε δεδουλευμένες αποδοχές) μικτά και έτερο μέρος από 6292,00 ευρώ (αναφερόμενο σε αποζημίωση) καθαρά, με το νόμιμο τόκο μέχρι την εξόφληση.

Υποχρεώνει τον Α.Ο. Ξάνθη να καταβάλει στον Κωνσταντίνο Θυμιάνη, το συνολικό ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (32.786,31€), εκ των οποίων τα ποσά των αναφερόμενων στο σκεπτικό από (β), (γ), (δ) και (θ) κονδυλίων καθαρό, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας των αναφερόμενων στο σκεπτικό υπό (α) - (θ) κονδυλίων μέχρι την εξόφληση.

Υποχρεώνει την Π.Α.Ε. Καραϊσκάκης Άρτας να καταβάλει στον αιτούντα Αλέξανδρο Μπεκατώρο,  το συνολικό ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (14.664,74€), εκ των οποίων τα ποσά των αναφερόμενων στο σκεπτικό υπό (β), (γ), (δ), (ε), (στ), (ζ), (η), (κ), (λ), (μ), (ν) και (ξ) κονδυλίων καθαρό, με το νόμιμο τόκο όλων των αναφερόμενων στο σκεπτικό υπό (α) - (ξ) κονδυλίων μέχρι την εξόφληση.