Βαθμολογία

Επικαιροποιημένη ανακοίνωση του Τμήματος Αδειοδότησης

Σε συμφωνία με το Παράρτημα Νο 1, Άρθρα 4, 5 του ΚΑΠ και το Άρθρο 45 του Κανονισμού Αδειοδότησης «κάθε νέα Π.Α.Ε., που ιδρύεται (με την ίδια ή ανάλογη επωνυμία και το ίδιο ή ανάλογο σήμα και χρώματα) ευθύνεται για τις ποδοσφαιρικές οφειλές σε ποσοστό 50% αυτών, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με την Π.Α.Ε. (που προέρχεται από το ίδιο ιδρυτικό σωματείο) και η οποία έχει υποβιβαστεί και έχει τεθεί σε εκκαθάριση».

Ειδικότερα τα παραπάνω αφορούν μόνο τις περιπτώσεις των ΠΑΕ που υποβιβάστηκαν σε ερασιτεχνική κατηγορία και τέθηκαν σε καθεστώς εκκαθάρισης από την αγωνιστική περίοδο 2016-17 και εφεξής. Στην περίπτωση αυτή η νέα ΠΑΕ που διαδέχεται την υπό εκκαθάριση ΠΑΕ, υπεισέρχεται ως προς τις υποχρεώσεις στη θέση της υπό εκκαθάριση ΠΑΕ και θα ευθύνεται για τις ποδοσφαιρικές οφειλές σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του Παραρτήματος Α' του Κ.Α.Π και για τις οφειλές προς δημόσιο (Δ.Ο.Υ & ασφαλιστικούς φορείς), σύμφωνα με τον νόμο. Ως υποχρεώσεις/οφειλές νοούνται εκείνες, των οποίων η γενεσιουργός αιτία ανάγεται σε χρόνο έως και την θέση της προηγούμενης ΠΑΕ σε εκκαθάριση, με την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων.

Βάσει των παραπάνω, καλούνται οι πιστωτές των εταιρειών που εμπίπτουν στις εν λόγω διατάξεις να γνωστοποιήσουν στo Τμήμα Αδειοδότησης τις υφιστάμενες οφειλές προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά (τελεσίδικες αποφάσεις δικαιοδοτικών οργάνων, συμφωνίες διακανονισμού/εκχώρησης, κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, εντολές πληρωμής κλπ). Για την λήψη άδειας 2022-2023 θα ληφθούν υπόψη οι οφειλές που θα έχουν γνωστοποιηθεί μέχρι 31 Ιανουαρίου 2022.