Βαθμολογία

Αποφάσεις Διαιτητικού Δικαστηρίου

Κατά την τελευταία του συνεδρίαση, το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου έλαβε τις εξής αποφάσεις.

Απέρριψε κατά πλειοψηφία την αίτηση του Αστέριου Νίκου κατά του Πιερικού.

Απέρριψε την αίτηση του Αθανάσιου Παντελιάδη κατά του Λεβαδειακού.

Δέχτηκε την αίτηση του Αθανάσιου Παπατόλιου. Επέβαλε στην καθ’ ης η αίτηση Π.Α.Ε. με την επωνυμία  «ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 1891 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και το διακριτικό τίτλο «ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1891», μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή Αθανάσιου Παπατόλιου του Αριστείδη, του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων (4.200,00) ευρώ, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της τελεσίδικης με αριθμό 248/2021 απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο., την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που  αγωνίζεται κατά την αγωνιστική περίοδο 2021-2022, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.

Δέχτηκε την αίτηση του Ευάγγελου Πίτκα και την προφορικά ασκηθείσα ανταίτηση της καθ’ ης. Όρισε όπως, η επιδικασθείσα στον επαγγελματία ποδοσφαιριστή Ευάγγελο Πίτκα του Θωμά δυνάμει της υπ’ αριθμ. 283/2021 απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο., χρηματική απαίτηση δέκα  χιλιάδων διακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (10.258,85) ευρώ  πλέον των νομίμων τόκων από τότε που κάθε επί μέρους κονδύλιο κατέστη απαιτητό κατά τους ορισμούς της προαναφερθείσας αποφάσεως, καταβληθεί/εξοφληθεί από την υπόχρεη καθ’ ης ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μετά παρακράτηση και απόδοση στην Ε.Π.Ο. της υπέρ αυτής αντιστοιχούσας ποσοστιαίας αναλογίας δυνάμει της υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 39710/18.11.2013 αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, σε δύο (2) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ύψους (5.129,425) ευρώ, εκάστης, της πρώτης τούτων καταβλητέας εντός δέκα (10) ημερών από της εκδόσεως και γνωστοποιήσεως σ’ αυτήν της παρούσας αποφάσεως, της επόμενης δεύτερης μέχρι την αντίστοιχη ημέρα του επόμενου μήνα.
Επέβαλε στην καθ’ ης η αίτηση Π.Α.Ε. με την επωνυμία  «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ» για την περίπτωση μη τήρησης της ρύθμισης, την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται κατά την αγωνιστική περίοδο 2021-2022, για το σύνολο της οφειλής ύψους 10.258,85ευρώ, σύμφωνα με το διατακτικό της υπ’ αριθμ. 283/2021 απόφασης της Π.Ε.Ε.Ο.Δ., εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.

Δέχτηκε την αίτηση του Παναγιώτη Ζορμπά. Επέβαλε στην καθ’ ης η αίτηση Π.Α.Ε. με την επωνυμία  «ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,  μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή Παναγιώτη Ζορμπά του Ευαγγέλου, του ποσού των χιλίων εκατό ενενήντα εννέα ευρώ και πενήντα ενός λεπτών (1.199,51) ευρώ, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της τελεσίδικης με αριθμό 264/2021 απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο., την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που  αγωνίζεται κατά την αγωνιστική περίοδο 2021-2022, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.   

Δέχτηκε την αίτηση του Παναγιώτη Σπυρόπουλου. Επέβαλε στην καθ’ ης η αίτηση Π.Α.Ε. με την επωνυμία  «Π.Α.Ε. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ Γ.Σ.2017», μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή Παναγιώτη Σπυρόπουλου του Χρυσοστόμου, του ποσού των έξη χιλιάδων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (6.174,15) ευρώ , κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της τελεσίδικης με αριθμό 284/2021 απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο., την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που  αγωνίζεται κατά την αγωνιστική περίοδο 2021-2022, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.   

Δέχτηκε την αίτηση του Τιμόθεου Τσελεπίδη. Επέβαλε στην καθ’ ης η αίτηση Π.Α.Ε. με την επωνυμία  «ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 1891 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Π.Α.Ε 1891», μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή Τιμόθεου Τσελεπίδη του Ιωάννη, του ποσού των πέντε χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και δεκατριών λεπτών (5.664,13) ευρώ, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της τελεσίδικης με αριθμό 249/2021 απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο., την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που  αγωνίζεται κατά την αγωνιστική περίοδο 2021-2022, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.