Βαθμολογία

Μειοδοτικός διαγωνισμός για το γήπεδο για το UEFA A

Η Επιτροπή Προμηθειών αποφάσισε τη διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού για την εύρεση αθλητικών εγκαταστάσεων με σκοπό τη διεξαγωγή των πρακτικών ασκήσεων για τη σχολή UEFA A, που θα διεξαχθεί στη Λάρισα από 17-24 Σεπτεμβρίου 2018. Δικαίωμα στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν επαγγελματική δραστηριότητα σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο.

Προϋποθέσεις:

Χρονικό πλαίσιο
– Η αθλητική εγκατάσταση θα πρέπει να διαθέσιμη από την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι και τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018, από τις 08.30 έως τη 13.00.

Υλικά
– 20 μπάλες ίδιας εταιρείας
– 12 τεμάχια διακριτικών/ 4 διαφορετικών χρωμάτων
– κώνους επίδειξης
– 50 καρέκλες
– 1 τραπέζι
– 3 τρίποδες

Υπηρεσίες
– Καθημερινό Coffee Break (νερό -καφέ – βουτήματα)  για 50άτομα
– Γιατρό
– Φροντιστή γηπέδου

Η εγκατάσταση πρέπει να είναι τουλάχιστον σε διαστάσεις γηπέδου 9Χ9, να διαθέτει χώρους σκίασης  και να προβλέπει σε περίπτωση κακοκαιρίας στεγασμένο χώρο για να φιλοξενήσει τους συμμετέχοντες.
Καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού είναι την Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 15.00, ενώ οι προσφορές θα πρέπει να είναι ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. και να κατατίθενται με κλειστούς φακέλους στη γραμματεία της Ένωσης (Αδριανού 12).